Fiskeri- og Havbruk - en fremtidsrettet næring

Fylkesleder Svein Eggesvik holdt et "gnistrende" innlegg på Senterpartiets Landsmøte i Trondheim lørdag. Der slo han  fast at vi trenger fiskeriene både på kort, - og lang sikt. En fullverdig matforsyning betinges av at vi er i stand til å sørge for at næringen får gode rammevilkår. 

 

Langs hele kysten av Norges land har vi ei fiskeri- og havbruksnæring som i dag omsetter for milliarder av kroner.

 

Vi i Senterpartiet må ha som mål at mer av kapitalen blir igjen der fisken fanges eller produseres. Vi forvalter en evig ressurs som våre generasjoner i tiden fremover skal leve av. De som er nærmest ressursene og som skaper verdiene er ofte de beste forvalterne.

 

I juni 2015 vedtok Stortinget at kommunene nå endelig skulle få sin rettmessige del av verdiskapningen som havbruksnæringen genererer langs norskekysten. Altså Havbruksfondet.

Denne ordningen baserer seg på vekst. Nå har imidlertid veksten stoppet opp. Næringen tjener penger som aldri før, mens kommunene, ofte distriktskommuner, som Steigen i Nordland, sliter med å legge til rette for et godt tjeneste tilbud til de som jobber i næringen og som skaper verdiene.

 

Dette kan ikke fortsette lengre. Nå må det etableres en ordning som gir kommunene en kompensasjon på bakgrunn av areal som båndlegges.

 

Vi vil derfor fra Nordland støtte forslag 111b som er et omarbeidet forslag fra Troms.

- At kommunene skal få mer igjen for å avsette areal til havbruksnæringa. Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift.

Innenfor fiskeri er  dagens Regjering inne på en farlig vei. Utrolig nok skal vi måtte kjempe for eie vår egen fisk.

 

Fiskeriressursene skal fortsatt eies av det norske folk i felleskap. Vi må forvalte ressursene, rettigheter og kvoter på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller mellom landsdeler. Senterpartiet vil sørge for en variert flåte.

 

Deltagerloven skal sikre at våre felles ressurser blir forvaltet av aktive fiskere. Fisken må komme kysten og distriktene til gode.

 

Å samle stadig større verdier på færre hender er ikke veien å gå. Senterpartiet skal være med på å skape live og røre langs hele kysten. Det får vi  best til ved lokalt og norsk eierskap. Samfunn som Kjøllefjord i Finnmark og Trena i Nordland har skapt verdier i lang tid - det skal de fortsette å gjøre.

Tiden er moden for et nytt og fremtidsrettet kvotesystem. Vi må få inn nye folk i næringa og beste måten å gjøre det på er å gi ungdom rekrutteringskvoter.

 

Nordland Senterparti vil støtte forslag 108 der vi utreder overgang fra kjøp og salg av kvoter og tildele gratis kvoter og konsesjoner til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av. De som har kjøpt deltagerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, skal ikke lide noe tap, men skattemessig få avskrive sine utlegg for kjøp av fiskerettigheter.

Fisk er mat, det gir oss liv i kroppen og i hele Norge, nå og i fremtiden.

 

 

Ledelse

Adresse: Sjøgata 37, 8006 Bodø
Epost: nordland@sp.no
Tlf: 75 42 19 90

Aktuelt i Nordland

29. mars 2017

Nei til oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

På Senterpartiets Landsmøte i  Trondheim i helgen, slo Fylkesleder i Senterungdommen Kim Haugan Schei til lyd for at det nå en gang for alle må settes sluttstrek for spekulasjonene om oljeutvinning utenfor de sårbare områdene i Nordland og Troms. Men ungdommen er opptatt av mye mer enn olje. De har synspunkter både på fiskerinæringen, og rovviltsituasjonen for beitedyr som er truet hver eneste dag.

20. mars 2017

God infrastruktur i hele Nordland.

God infrastruktur i hele Nordland er en forutsetning for vekst og bosetting
Nordland er et langt fylke. Vi har et krevende klima, utfordrende topografi, mye kyst og spredt bosetting. Infrastruktur som vei, jernbane, havner, hurtigbåter, ferger, flyplasser, bredbånd og mobilnett binder landet sammen og er en helt nødvendig del av hverdagen for folk og bedrifter i hele fylket. Det er viktig å videreføre satsingen på samferdsel. Vi trenger en sikker, effektiv og miljøvennlig infrastruktur.

3. mars 2017

Foreløpig bare sett regjeringens selvskryt

I går ble regjeringens nasjonale transportplan fremlagt. Senterpartiet mener at vi nå har fått sett regjeringens selvskryt, men er spent på hva som er glemt når Stortinget får se de endelige dokumentene, sier Janne Sjelmo Nordås.