Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80

Aktuelt i Sogn og Fjordane

22. mars 2017

Erna Solberg vil ikke garantere for Heimevernets fremtid

Mange er bekymret for at regjeringens plan med, og resultatet av, landmaktutredningen vil bli at Hæren og Heimevernet slås sammen.

Under dagens spørretime spurte Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, om statsministeren kunne avkrefte ryktene og garantere for at regjeringens plan ikke er å slå sammen Hæren og Heimevernet. Navarsete reagerer sterkt på at statsministeren ikke ville garantere for Heimevernets fremtid.

21. mars 2017

Ein framtidsretta forsvars- og tryggingspolitikk

Målsettinga for forsvars- og tryggingspolitikken er å hevde norsk suverenitet og sikre nasjonale interesser.  Senterpartiet i Sogn og Fjordane meiner vi skal ha eit nasjonalt forsvar bygd på verneplikt, og som er til stades i heile landet. Hovudoppgåva til Forsvaret skal vere å trygge norsk territorium og våre havområde, samt sikre norske ressursar og tilgangen til desse.

21. mars 2017

Nettleiga må utjamnast!

Senterpartiet i Sogn og Fjordane krev at regjeringa gjer tiltak som utjamnar nettleiga mellom forbrukarane. Energi er infrastruktur og til liks med telefon, veg og bane må kostnadene utliknast mellom forbrukarar i ulike deler av landet.  For ei hushaldning med staumforbruk på 20 000 kWh utgjer forskjellen mellom lågaste og høgaste nettleige kr 12 020,- inklusive avgifter i følgje NVE.