- Tilfreds med statskirke-forlik

Senterpartiet er meget tilfreds med at Statskirken består, etter dagens historiske forlik i Stortinget om forholdet mellom stat og kirke.

- Rammene for en bred, inkluderende og landsdekkende folkekirke blir nå grunnlovsforankret, sier Inger Enger, kirkepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget for Staten blir fastslått i § 2, og statskirken blir grunnlovsforankret ved en endring i § 16.

- Senterpartiet opplever at vi i denne saken representerer et bredt folkelig engasjement i favør av statskirkeordningen. Vi er derfor glad for at en krevende prosess har gitt som resultat en enhetlig avtale mellom sju partier som sikrer en fortsatt statskirkeordning, sier Enger.

Partiet er fornøyd med at avtalen viderefører dagens finansiering av Kirken. Gjønnes-utvalgets forslag om medlemsavgift er med dette lagt dødt.

- En fortsatt statskirke med offentlig finansiering sikrer muligheten for en landsdekkende folkekirke, sier Enger, som ikke legger skjul på at spørsmålet om bispeutnevnelser vært spesielt krevende.

– Det avgjørende for oss har vært å opprettholde grunnlovsfestingen, at Kirken skal ha en særstilling sammenlignet med andre trossamfunn og at den skal understøttes av staten. På disse områdene har Sp fått satt sine fotavtrykk på avtalen, sier Enger.

 - I lys av at statskirkeordningen er sikret, er Sp glad for at vi har en aksept for at bispe- og prosteutnevnelsene i Den norske Kirke ikke automatisk skal overføres til Kirkens egne organer, uten at det er oppnådd betydelig demokrati i folkekirken, sier Enger, og peker på den evaluering som skal skje av kirkens demokratireformer.

-  Det er viktig at avtalen er tydelig på at det ikke er noen automatikk i at bispe- og prosteutnevnelsene i Den norske Kirke skal overføres til Kirkens egne organer. Først skal kirken gjennomføre en betydelig demokratireform som skal evalueres grundig. En slik reform skal gi Kirkens organer en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. Reformen skal gjennomføres med utgangspunkt i Bakkevigutvalgets innstilling, sier Inger Enger. Det er viktig at Senterpartiet engasjerer seg og er med påvirker demokratiutvlikingsreformen som statskirken nå skal inn i.

 

---------------------------------------------------

Avtale mellom AP og SP vedr demokratireform 10 04 08.

Dette er vedtak gjort på ekstraordinært landsstyremøte på telefon i Senterpartiet 10. april 2008. Likelydane vedtak er også gjort av Arbeiderpartiets sentralstyre.

 

Vedtak vedr. demokratireform:

 

Sentererpartiets Landsstyre legger til grunn at formuleringene i forliket mht demokratireform ikke innebærer  en automatikk i overføring av bispe- og prosteutnevning. Resultatene av de kirkelige valgene og evalueringen av de igangsatte forsøkene, skal undergis en reell vurdering før partene eventuelt stemmer for de aktuelle grunnlovsendringene om å overlate utnevningen av biskoper og proster til Kirkens organer og avvikling av kirkelig statsråd.

I en vurdering av om demokratireformen er reell og fungerer som forutsatt, vil det være avgjørende om de institusjonaliserte ordninger har bred forankring hos statskirkens medlemmer.

Det er grunnleggende viktig at demokratireformen inneholder etablering av reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og kirkevalg samtidig med offentlige valg, da dette er helt avgjørende for å oppnå en betydelig økt valgdeltagelse.

Senterpartiet vil ikke stemme for grunnlovsendringer dersom demokratireformen ikke lykkes. Dette skal partiet legge til grunn i kommunikasjonen utad.

Venn tipset

Din venn er blitt tipset om denne artikkelen.

Tips en venn