PDF-versjon

1. Nær folk

Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode tjene­s­ter i nær­miljøet. Barne­hage, skole, omsorg, helse, politi og kulturtilbud skal være godt utbygd over hele landet.

2. Hele Norge
Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og
offentlig tjeneste­tilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor. Vi mener at alle skal ha reell frihet til å bo­sette seg der de ønsker.

3. Trygghet
Dagens storstilte sentralisering av makt, tjenester og arbeidsplasser skaper utrygge lokalsamfunn. Avstandene øker, offentlige tjenester blir sentralisert og beredskapen svekkes. Senterpartiet vil satse på beredskap, sikre lokale offentlige
tjenester og styrke forsvaret.

4. Klima
Klimatiltak skal ikke skape større forskjeller mellom folk. Det er urettferdig at de som har minst skal straffes hardest i klimaets navn. «Bruk foran vern» er et viktig mantra om vi skal klare å erstatte de fossile energikildene. Omleg­ging i bærekraftig retning gir store muligheter for ­utvikling av ny norsk indu­stri, tekno­logiutvikling og kompetanse.

5. Norsk mat
Velger du norsk mat, får du kvalitet, trygghet og klimavennlig mat. Den norske maten er den tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika og kort avstand til forbruker. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må styrkes slik at vi kan produsere mer trygg mat nær folk.

6. Lokalt folkestyre
Sp vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer. Vi tror på et folkestyre der folk involveres i beslutninger som gjelder dem. Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn gir folk trygghet, tilhørighet og identitet. Derfor kjemper vi mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker.

7. Forsvar
Norge trenger et sterkt forsvar. Den samlede beredskapen må styrkes i store deler av landet.
Vi trenger et forsvar med både god lokalkunnskap og en reell evne til å forsvare Norge. Derfor vil Senterpartiet øke antallet Heimevernssoldater og bevilge mer penger til forsvaret.

8. Norsk verdiskapning
Norge har bygd sin verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser til alle tider. I en stadig mer mobil verden som har behov for mer energi, råvarer, mat og tekno­logi er Norge godt
posisjonert til å videre­utvikle næringsliv og verdiskaping i hele landet.

9. Norsk suverenitet
Norsk arbeidsliv opplever stadig økt press fra EU gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen svekker norsk suvereni­tet og truer norske arbeidstakeres rettigheter. Norge må ut av EØS- avtalen og Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll for å sikre våre interesser.

10. Tillit
Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet fra arbeidshverdagen.
Vi har tillit til enkeltmennesket, og mener at folk som får ansvar og handlingsrom vil arbeide for fellesskapets beste. De som har skoen på vet best hvor den trykker. Senterpartiet ønsker derfor å gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor.

---

FAKTA OM SENTERPARTIET

• Du kan stemme på Senterparti­kandidater i 353 av 356 kommuner ved årets valg
• 105 ordførere og 95 varaordførere
• Medlemsvekst i 5 år på rad, og vi har nå 19 698 medlemmer

Visste du at Senterpartiet var partiet med flest kvinnelige toppkandidater ved valget i 2017?

---

Har du lyst til å bli med på laget og støtte opp om Senterpartiets verdier og politikk?

• På Vipps kan du velge handle­kurv­symbolet og søke «Senter­partiet» eller skrive inn «121711»
og følge instruksjonene der.
• Send SMS til 2360 med kodeord «SP» og du får tilbake en lenke du kan registrere deg på
• Er du under 30 år og ønsker å bli medlem i Senterungdommen, send SUL til 2360 eller vipps til #116656