1. Senterpartiet tror på hele Norge

Sp vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjeneste­tilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor. Vi mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker.

2. Tjenester nær folk

Sp mener alle i landet har rett på gode ­tjenester i nærmiljøet. Barnehage, skole, omsorg, helse, politi og kulturtilbud skal være godt utbygd over hele landet. Vi vil ha gode nærmiljø i hele landet med nær folkevalgt styring.


3. Trygghet for deg og dine

Sp vil ha et nært politi som er ute blant folk og som har god kompetanse om sitt lokalsamfunn. Et lokalt politi som folk har tillit til og som kan jobbe forebyggende og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Vi vil ha flere politi nær folk i stedet for sentralt byråkrati og mener derfor at politidirektoratet må legges ned. Alle deler av landet må sikres god beredskap.


4. Nei til sentralisering

Sp vil bygge samfunnet nedenfra og vil derfor desentralisere makt, bosetting, arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Vi sier et klart nei til sentraliseringen Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder.


5. Norsk mat er trygg mat

Velger du norsk mat, får du kvalitet - og du støtter norske arbeidsplasser. Den norske maten er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Folk vil ha trygg, sunn og kortreist mat. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må styrkes slik at vi kan produsere mer mat til en voksende befolkning og opprettholde kulturlandskap og arbeidsplasser over hele landet.


6. Lokalt folkestyre

Sp vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer. Vi tror på et folkestyre der folk involveres i beslutninger som gjelder dem. Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn gir folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom folk og et levende folkestyre.


7. Nei til salg av Norge

Sp sier klart nei til salg av norske naturresurser til utlandet. Norge er bygd opp med utgangspunkt i våre naturressurser i hele landet, både til lands og til vanns. Disse ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd landet. Lokalt eid næringsliv fører til lokal verdiskaping og økt lokal og nasjonal velferd.


8. Ta naturen i bruk for et bedre miljø og klima

Sp vil at Norge fortsatt skal ligge i tet i internasjonalt klima- og miljøarbeid. Sp mener at aktiv forvaltning – ikke passivt vern – er den beste måten å ta vare på naturen på. Som et rikt, oljeproduserende land har Norge et særlig ansvar for å gå foran i arbeidet med klimaomstilling.


9. Ja til et sterkere forsvar

Vi må være rustet til å forsvare norsk territorium. Sp vil styrke alle forsvarsgrener, ha et vernepliktig folkeforsvar og sikre lokal beredskap som er til stede i hele landet. Vi vil ha et Heimevern på minst 50 000 soldater. Vi vil befeste vårt medlemskap i NATO, ha et aktivt arbeid i FN og øke bevilg­ingene til forsvaret til 2% av BNP.


10. Nei til EU og EØS

Sp er for norsk suverenitet. EU gir folkestyret dårligere kår. Senterpartiet vil erstatte EØS-av­talen med handels- og samarbeidsavtaler for å sikre våre interesser. Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Senterpartiet er mot et norsk EU-medlemskap.