5) Krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Endringsforslag:

1.     Buskerud Senterparti.

Linje 142: ..midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere…..

Innstilling: Vedtas

 

2.     Linje 146-147: Endret tekst: som har gjort at lønns-  og prisdannelsen og arbeidsmarkedets virkemåte er endret og  det er lagt til rette for utstrakt sosial dumping.

Innstilling : Vedtas

 

3.     linje 148: endring: skolen svekkes, med tilhørende svekka rekruttering til tradisjonelle yrkesfag. Den…..

Innstilling:  Vedtas

 

4.     linje 150: tillegg: …konkurrere på svakere arbeidsmiljø

Innstilling: Vedtas redaksjonelt                                                                                                                                           

 

5.     Linje 151 – 152 Tillegg: Dette fordrer endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet slik at ansettelseskontrakter tilsvarende «fast ansettelse uten lønn mellom oppdraga» blir ulovlige, samt at arbeidsmiljølovens § 12 – 14 andre ledd oppheves, slik at bemanningsforetak bare kan brukes ved arbeid av midlertidig karakter.  Kraftfulle tiltak må iverksettes for å motarbeide arbeidslivskriminalitet inkludert sosial dumping.

Innstilling:  Vedtas

 

6.     Linje 159-160: Endret tekst: Senterpartiets krav om å erstatte EØS avtalen med en handelsavtale viser seg å være nødvendig for å sikre dette.

Innstilling: Vedtas

 

7.     Vestfold Senterparti

Linje 161 – 166: Stryk avsnittet

Innstilling: Avvises

 

8.     Buskerud Senterparti

Linje 163 – 164: Endret tekst: .. for arbeidsinnvandrere som medfører krav til fast heltids ansettelse på norske lønns- og arbeidsvilkår samt tilbud om bolig.....

Innstilling: Avvises

 

 

 

6) Grønn kløver, grønn vekst.

Endringsforslag:

1.     Buskerud Senterparti

Linje 169. Ny innledning: For å skape en økonomisk bærekraftig politikk, må en legge økologien til grunn for økonomisk utvikling.

Innstilling: Vedtas

 

2.     Linje 170. Tillegg etter «klimaendringene» ,  gjennom å stimulere næringer som skaper slik

utvikling.

Innstilling: Vedtas redaksjonelt

 

3.     Vestfold Senterparti

Linje 189 – 190: Stryk «etter modell av Testbädd Sverige, hvor vårt naboland satser kraftig på innovasjonstiltak.»

Innstilling: Avvises

 

4.     Buskerud Senterparti

Linje 208 etter «oppdrett» og linje 209: Strykes

Innstilling: Avvises

 

5.     Mellom linje 2016 og 2017: Nytt avsnitt:

Næringsnøytralitet er bevaring av status quo.  Skal Norge gå framover må vi være villige til å bruke alle virkemidlene i verktøykassa og føre en aktiv næringspolitikk for fornybare ressurser.

Gjennom bioøkonomi kan vi gå fra svart til grønt karbon.  Vi kan bruke fornybare ressurser fra jord, skog og hav til å lage produkter vi i dag lager av den begrensede ressursen olje.  Vi kan til og med klare å lage bedre produkturer som ikke skader miljøet.

For å lykkes trenger vi å bygge markeder for nye bioprodukter, som eksempelvis bioplast og kompositter, industriell bruk av tre, og biobaserte reduksjonsmidler.  Det hjelper ikke med forskning og utvikling av teknologi, dersom den aldri kommer videre fra laboratoriet.  Senterpartiet vil ha intensiver som utløser økt etterspørsel etter mer klimavennlige produkter basert på høy kvalitet, utnytter unike norske fortrinn og sikrer høy utnyttelse av det norske ressursgrunnlaget.  Det skal alltid lønne seg å velge produkter og løsninger fra jord, skog og hav framfor olje, kull og gass.

Innstilling: Avvises

 

 

 

 

 

7) Ein framtidsretta forsvars- og tryggingspolitikk

Endringsforslag:

1.     Buskerud Senterparti.

Linje 228.  Tillegg etter Heimevernet og legger ned Sjøheimevernet i sin heilheit.

Innstilling: Vedtas

 

Linje 229: Endret tekst; Medan Heimevernet skal sikra 40 % fleire nøkkelobjekt, blir det som følgje av den nye langtidsplanen for forsvaret 10.000 færre HV-soldatar.

Innstilling: Vedtas

 

Linje 232.  Tillegg: til 50.000 soldatar.  Senterpartiet vil og ha ein open dialog med Forsvaret og Heimevernet då det er svært viktig at alle nødvendige objekt skal kunne sikrast samtidig. Vidare vil Senterpartiet auke trening og investere i moderne våpen og utstyr til alle HV-soldatar.

Innstilling: Avvises

 

2.     Møre og Romsdal

Linje 231-232: Endret tekst: Difor vil Senterpartiet fullfinansiere HV med 300 millionar kr.

Innstilling: Avvises

 

3.     Buskerud Senterparti.

Linje 238: Tillegg: ny mobiliseringsbasert..

Innstilling.  Vedtas redaksjonelt

 

4.     Linje 239-240: Endret tekst : Senterpartiet vil sørgje for å setja Sjøheimevernet sine fartøy på vatnet igjen  og vidareføre ……..

Innstilling: Vedtas med følgende tekst: Senterpartiet vil vidareføre Sjøheimevernet og setja fartøya på vatnet igjen.  Drifte av korvettane i Sjøforsvaret skal og vidareførast.

 

5.     Buskerud Senterparti.

Linje 240: Endret setning: vidareføre og styrke Sjøheimevernet.  Senterpartiet vil også sikre drifta på korvettane…..

Innstilling: Innarbeidet i 4

 

6.     Troms Senterparti

Linje 236: tillegg: Senterpartiet vil opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2017-2021.

Innstilling: Vedtas

 

7.     Johan Petter Skogseth.

Linje 236: Endret siste setning: Investeringane i Hæren må aukast i åra som kjem for å sikra hæren moderne stridsmidlar med økt kampkraft og mobilitet.

Innstilling: Avvises til fordel for 10

8.     Johan Petter Skogseth

Linje 239 – 240: Erstatte avsnittet med: Noreg er eit av landa i verda med lengst kyststipe og har særs verdfulle maritime naturressursar.  Senterpartiet vil auke talet på seglingsdøgn for fregattane og vidareføre Sjøheimevernet og drifta av korvettane i Sjøforsvaret.

Innstilling: Avises til fordel for 5

 

9.     Buskerud Senterparti

Linje 250: Ny tekst: Senterpartiet ser behovet for et styrket forsvar, og ønsker derfor å nå NATOs krav om 2% BNP til forsvaret innen 2022.

Innstilling: Avvises til fordel for 10

 

10.  Liv Signe Navarsete og Senterungdommen.

Linje 250: Senterpartiet vil auke løyvingane til Forsvarete til 2% av BNP innan 2024.

Innstilling: Vedtas

 

11.  Vestfold Senterparti:

Linje 232. Tillegg: ..moderne våpen og personlig utrustning til alle HV-soldater.

Innstilling: Vedtas

 

12.  Vestfold Senterparti

Linje 244. Tillegg: ..ulike trugsmål og kriser,  i fred og  i krig,

Innstilling: Avvises redaksjonelt

 

13.  Redaksjonskomiteen

Linje 239: Setningen skal lyde: Norge har ei av verdas lengste kyststriper, og særs verdifulle naturressursar.

Innstilling: Vedtas redaksjonelt

 

14.  Buskerud Senterparti:

Linje 254: Ny tekst: For å sikre at Forsvaret og Heimevernet får nok ressursar til å trygge Noregs territorium, vil Senterpartiet arbeide for at Noreg brukar minimum 2% av BNP på Forsvaret årleg.  2% målet nå nås seinast i 2024.

Innstilling: Avvises til fordel for 11

 

8) Framtidsretta norsk infrastruktur.

Endringsforslag:

1.     Akershus Senterparti

Linje 256: tillegg: ..som gjer at folk kjem seg raskt, trygt og miljøvennleg fram.

Innstilling: Vedtas

 

2.     Benthe Bondhus

Linje 268: Endret tekst: Det er naudsynt med ein heilskapelig plan for rassikring og eit…….

Innstilling: Vedtas

 

3.     Akershus Senterparti

Linje 269: Tillegg etter NTP: Dette handlar og om tryggleik for mjuke trafikantar, som syklistar og fotgjengarar. 

Innstilling: Vedtas

 

4.     Hedmark Senterparti

Linje 270: Nytt avsnitt

                  En moderne jernbane vil også i framtida være en viktig del av transportsektorens infrastruktur. Økningen i passasjertrafikk og overføring av gods fra vei til bane bidrar i stor grad til å nå klimamål for transportsektoren.  Dette betinger at gjenværende dieseldrevne jernbanestrekninger elektrifiseres.  Dette må skje umiddelbart og innen 2025.  Elektrifisering av Solørbanen og hele Rørosbanen vil gi en tredobling av godskapasiteten nord-øst, i et samspill med Dovrebanen.  Tilsvarende kapasitetsøkning vil også kunne skje for de andre strekningene.  Utslippsreduksjonen som følge av elektrifisering vil være betydelig.

                  Innstilling: 2 første setn. (fram til «dette betinger at..…») vedtas.  Resten avvises

 

5.     Akershus Senterparti

Linje 275: Nytt avsnitt: I byar og bynære strok er det viktig å legge til rette for at auka transportbehov ikkje resulterer i meir bilkjøring, men blir tatt ut gjennom gange, sykling og kollektivtransport.  Det føreset utbygging av gang- og sykkelvegar og fleire sykkelfelt/eigne trasear for transportsyklistane, slik at fleire kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekningar.

Innstilling:  Vedtas

 

6.     Sogn og Fjordane

Linje 276 til 283. Ny tekst:

Breiband er i dag ein like viktig del av infrastrukturen som veg og telefoni.  Breidbandstilgong bidreg til geografisk utjamning og er avgjerande for at vi skal kunne ta heile landet i bruk.  Senterpartiet kaller det den digitale allemannsretten.  Vårt mål er alle husstander skal ha tilbod om høghastigheitsbreiband.  Vi kan ikkje akseptere ein situasjon med store skilnader i tilbodet mellom fylka.  Marknaden aleine vil ikke greie å innfri målet om at alle skal få del i den digitale allemannsretten.  Senterpartiet vil difor sikre ei kraftig opptrapping til breibandsutbygging.

Innstilling: Vedtas

 

7.     Vestfold Senterparti

Linje 291-293: Samordnes med Sentralstyrets innstilling og programmet.

Innstilling: Ivaretatt i forslag 9

 

 

8.     Buskerud Senterparti og Ingrid Krogsæter

Linje 280: etter Mbit/s: Senterpartiet mener at dette skal økes til at 100 % skal ha 30 Mbit/s.

Innstilling: Vedtas med endring til minimum 30 Mbit/s

 

9.     Nord-Trøndelag

Linje 288 – 293: Endre tekst om Nye veier i samsvar med innstilling til programmet

Innstilling: Vedtas ved at linje 291 ,etter «må reduserast» og linje 292 endres til:

Senterpartiet vil leggja «Nye Veier A/S» inn under Statens vegvesen og sikre ein betre finansieringsmodell som kan gje raskare gjennomføring av selskapets prosjekter.

 

10.  Rogaland Senterparti

Linje 300: Tillegg: Senterpartiet viser til at størstedelen av transportarbeidet i Norge skjer på vei.  Fordelingen mellom vei og jernbane i en ny NTP  på må være om lag som i gjeldende transportplan.

Innstilling: Avvises

 

11.  Møre og Romsdal

Tillegg:

Senterpartiet vil utvide bymiljøavtalane og belønningsordninga for auka kollektivtrafikk til å omfatte fleire små og mellomstore byar.  Dette er heilt naudsynt om vi skal nå klimamåla og utvikle attraktive og gode bymiljø i heile landet.

Innstilling: Vedtas

 

47) Ein skule for alle.

Endringsforslag:

1.     Vestfold Senterparti.

Oversendes sentralstyret for samordning med vedtatt prinsipp- og handlingsprogram

Innstilling: Vedtas

 

2.     Vatnaland, Berglyd, Skare og Kvitvang

Linje 1091: Endret tekst.: Det må både skuleeigarar, lærarar og elever…..

Innstilling:Vedtas

 

3.     Lars Fjelstad

Linje 1094: Stryk etter : Prioritere auka lærartettleik.

Innstilling: Vedtas

 

4.     Troms Senterparti.

Linje 1094 og 1095: Erstattes med : * prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse)

Innstilling: Vedtas dersom 3 faller

 

 

5.     Vatnaland, Berglyd, Skare og Kvitvang:

Linje 1094: Endret tekst: …innføre eit rettleiande nasjonalt minstekrav på lærartettleik med maksimalt 15 elevar på 1. til 4. trinn  og maksimalt 20 elevar på 5.til 7. trinn.

Innstilling: Avvises

 

 

6.     Kjersti Toppe:

Linje 1094.  Endret tekst: Utgreie ein modell for lærarressursnorm på både skulenivå og kommunenivå, med mål om å sikre ein gjennomsnitt gruppestorleik som ikkje er større enn 16 elevar på 1. til 4. trinn og 24 elevar på 5. til 10. trinn i ordinære timar.

Innstilling: Avvises

 

7.     Vatnaland, Berglyd, Skare og Kvitvang:

Linje 1099: Endret tekst: Styrke dei  praktisk estetiske faga i lærarutdanninga – stryke resten

Innstilling: Avvises

 

8.     Sogn og Fjordane

Linje 1103: Erstatte «fjerne» med «reversere»

Innstilling: Vedtas redaksjonelt

 

9.     Linje 1105: Endret tekst: -Innføre eit sunt skulemåltid for elevar i grunnskulen

Innstilling: Vedtas

 

10.  Rogaland Senterparti

Linje 1108: Endres til: - Det anbefales at alle grunnskoleelever får litt fysisk aktivitet hver dag.

Innstilling: Avvises

11.  Vatnaland, Berglyd, Skare og Kvitvang

Linje 1108: Stryk punktet.

Innstilling: Avvises

 

12.  Linje 1111: Endret tekst. – ha ei meir fleksibel praktisering av fråversreglementet i vidaregående skule, kor ein tek hensyn til eigenmelding, foreldremelding og rektor si vurdering.

Innstilling: Vedtas

 

13.  Sogn og Fjordane.

Linje 1112. Stryke «Fråversgrensa bør differensierast etter timetal i faget»

Innstilling: Avvises, men vedtas dersom 12 faller

 

14.  Linje 1113: Endre ved å stryke «offentlege organisasjonar» og skrive i offentlige anbod må det stillast krav om lærebedrift og at bedrifta har lærling på oppdragsstaden.

Innstilling: Avvises

 

15.  Linje 1113:  Erstatte siste setning i kulepunktet med: Stille krav til minst tre lærlingeplassar pr. 1000 innbyggjar i kommunen og minst tre lærlingplassar pr. 5000 innbyggjar i fylkeskommunen

Innstilling: Redaksjonskomiteens foreslår: Støtte ambisjonen om minimum 3 lærlinger per 1000 innbygger i kommunene og minst 3 per 5000 innbyggere i fylkeskommunen.

 

16.  Linje 1115: Stryke

Innstilling: Avvises

 

17.  Akershus Senterparti

Resolusjonen om skole inneholder flere moment som det er endringsforslag/dissens på i programmet.  Man må legge opp behandlingen av resolusjonen etter at programmet er vedtatt.

Innstilling: Uttalelsen justeres etter vedtatt program.