Landsmøtet vedtok fredag ettermiddag tre resolusjoner bygd på partiets hovedsaker som underbygger Vedums tale. De tre uttalelsene «Nært folk – en tillitsreform i Norge», «Mat å være stolte av» og «Nei til salg av Norge» handler om å styrke lokal beslutningsmyndighet, fremme kortreist og lokalbasert matproduksjon og sikre nasjonalt eierskap til landets naturressurser.

-          Senterpartiets landsmøte er tydelige på at vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner i Stortinget nå i vår, vil bli omgjort om det er ønske om det lokalt når en ny regjering med Senterpartiet kommer på plass etter valget i september, sier Vedum.

I uttalelsen «Nært folk- en tillitsreform i Norge» heter det at Stortingets jobb må være å legge til rette for at lokalsamfunn skal kunne utvikle seg best mulig, og ikke å overprøve folkemeninger eller straffe resultater rikspolitikerne ikke ønsker.

Senterpartiets landsmøte ønsker også å slå ring om norske matprodusenter. 

-          Bonden, fiskeren og reindriftsutøveren ønsker å produsere mat av god kvalitet, og skal få støtte til å utvikle lønnsom produksjon over hele landet, sier Vedum.

I resolusjonen «Mat til å være stolte av» pekes det på at det er krevende å opprettholde matproduksjon i Norge med kaldt klima og små arealer. På den andre siden har vi en ren matproduksjon som er verdensledende i lite bruk av antibiotika. Det sikrer Norge trygg og ren mat, noe som er en unik fordel i en verden der antibiotikaresistens blir et stadig større problem, mener Vedum.

Senterpartiets landsmøte vil sikre nasjonalt eierskap til norske naturressurser. I uttalelsen «Nei til salg av Norge» heter det at Norge må videreutvikle vårt nasjonale lovverk som sikrer at nøkkelbedrifter for landets infrastruktur ikke avhendes til private interesser med avkastning og utbytte som hovedmål. 

-          Utenlandsk kapital må ikke gis eierrettigheter til evigvarende norske naturressurser, eller avtaler som gjør at utenlandske interesser kan overprøve norsk lovgiving. Vi kan ikke selge Norge bit for bit, sier Vedum.

Senterpartiet understreker også at kommunene må få beholde en større del av verdiskapingen på lokale naturressurser. Dette er et viktig element i forslaget til nytt stortingsvalgprogram for Senterpartiet, som behandles søndag.