Behandling av sak 7 (prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021) (Punkt 3-6) 

1. Fristen for innlevering av endringsforslag utløp 20. februar. 

2. Endringsforslag med sentralstyrets innstilling ble lagt ut tirsdag 14. mars. 

3. Krav om votering over innsendte endringsforslag som er innstilt redaksjonelt (VR eller AR) må være sendt til forslag@sp.no senest fredag kl. 16.00. 

4. Det åpnes for at sentralstyret kan legge fram ytterligere endringsforslag dersom landsmøtets debatt skulle tilsi et behov for det. Disse forslagene må i så fall foreligge senest lørdag kl. 18.00. 

5. Frist for å trekke endringsforslag settes til lørdag kl. 18.00. Sendes til forslag@sp.no

6. Sentralstyrets innstilling legges til grunn for voteringen. 


Behandling av sak 8 (resolusjoner) 

Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret 30. januar. Innkomne resolusjonsforslag ble lagt ut på partiets nettsider torsdag 9. mars. Redaksjonskomiteens forslag til resolusjoner fra landsmøtet legges ut på partiets nettsider senest fredag 17. mars. 

1. Fristen for innsending av forslag til resolusjoner utløp 1. mars. 

2. Landsmøtet tar fredag ettermiddag stilling til hvilke resolusjoner som skal tas opp til realitetsbehandling på landsmøtet. 

3. Forslag til endringer i de resolusjoner som landsmøtet vedtar å ta opp til realitetsbehandling, må sendes skriftlig til resolusjoner@sp.no
Frister: 
• Senest fredag kl. 17.00 (til resolusjoner som skal behandles fredag kveld) 
• Senest lørdag kl. 08.30 (til resolusjoner som skal behandles lørdag og søndag) 

4. Redaksjonskomiteen sammenstiller innkomne forslag og innstiller overfor landsmøtet. Redaksjonskomiteens innstilling legges til grunn for voteringen. 


Behandling av sak 10 (vedtektsendringer) 

1. Fristen for å fremme endringsforslag utløp 23. desember 2016, jfr. partiets vedtekter. 

2. Sentralstyrets innstilling legges til grunn for voteringen. 


Fremming av forslag (unntatt sak 7, 8, og 10) 

Alle øvrige forslag som fremmes under landsmøtet skal leveres skriftlig til dirigentbordet og det omdelte forslagskort skal benyttes. Ved personvalg må alternative kandidater settes opp mot en av de foreslåtte personene i valgkomiteens innstilling. 


Avstemningsregler 

For at landsmøtet skal kunne gjøre vedtak, må minst 2/3 av landsmøtedelegatene være til stede. 

Vedtak fattes ved alminnelig flertall, dvs. at et forslag får 50 % av de avgitte stemmene. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet skal det holdes ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Dette gjelder ikke personvalg. Ved stemmelikhet ved personvalg skal det foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekking. 

Valg av leder og nestledere skal skje skriftlig, likeså ved øvrige personvalg dersom det i landsmøtet bes om det, eller det er flere forslag enn antall personer som skal velges til det aktuelle vervet. 


Taletid 

Innlegg 
Taletiden settes i utgangspunktet til tre minutter, men dirigentene kan foreslå å redusere taletiden dersom det anses nødvendig for å avvikle debatten innenfor fastsatt tidsramme. 

Replikker 
Tegning til replikk gjøres ved å holde et rødt ark bak delegatnummeret

Taletiden for replikker settes til ett minutt, og med en begrensning på inntil to replikker pr. innlegg + svarreplikk. Dersom flere enn to tegner seg til replikk, tildeles replikkene de først inntegnede, så fremt disse ikke allerede har hatt replikk til tidligere innlegg i samme debatt. 

I så fall vil ordstyrerne kunne gi replikken til neste inntegnede replikant. 

Dirigentene kan foreslå at det ikke skal være mulig å ta replikk, dersom det anses nødvendig for å avvikle debatten innenfor fastsatt tidsramme. 

Generaldebatt og programdebatt 
• Fylkeslagene, Senterungdommen, Senterkvinnene og Samepolitisk Råd får to innlegg i generaldebatten og tre innlegg programdebatten. 
• Sentralstyrets medlemmer gis anledning til å ha ett innlegg i en av debattene. 

(Lederne av Senterungdommen og Senterkvinnene inngår i sine respektive delegasjoner, og tildeles ikke taletid på sentralstyrets ”kvote”.) 

• Lederne for Senterungdommen, Senterkvinnene og Samepolitisk råd gis fem minutters taletid i starten av generaldebatten. 
• Resterende taletid fordeles etter delegasjonsstørrelse. 

Øvrige debatter 
Tegning direkte fra salen. Ingen forhåndsfordeling av taletid på delegasjonene.