PDF-utgave finner du her

Kommunerådsmøter

Kommuneråd består av

-         de tillitsvalgte i Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen

-         og av partiets medlemmer i kommunestyret og andre kommunale styrer, nemnder, råd og utvalg.

-         I tillegg har de øvrige lokallagsmedlemmer adgang til kommunerådsmøtene med stemmerett.

 Det er lokallagets evt. fellesstyrets leder, som innkaller til og leder kommunerådsmøtene, i samråd med gruppelederen.

 Formålet med kommunerådsmøtene er å få samhold mellom partiets program og praktisk politikk, samt å drøfte den fremtidige utvikling av kommunen.

 Kommunerådsmøte holdes normalt hver måned. Møtet er et senterpolitisk forum for drøfting av:

1.      Større prinsippielle saker som ventes eller ønskes tatt opp i formannskap, kommunestyre eller andre kommunale organer.

2.      Kommunestyrekartets saker, prioritert etter senterpolitisk aktualitet.

3.      Politiske ideer og saker som bør tas opp i form av spørsmål eller interpellasjoner i kommunestyret.

4.      Arbeidsdelingen når det gjelder saksforberedelse og fremleggelse i kommunestyret.

5.      Viktige saker som angår fylkes- eller rikspolitiske organer.

 Konklusjoner/avstemninger i kommunerådsmøter er rådgivende for partiets representanter i kommunale ombud. Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det angår.


Kommunalpolitisk forum

Senterpartiordførere, varaordførere og fylkesstyret utgjør kommunalpolitisk forum. (Kan om ønskelig utvides med gruppeledere og formannskapsmedlemmer)

En har møter når fylkesstyret eller 2 av ordførerne finner det nødvendig.

Møtet skal drøfte aktuelle kommunalpolitiske saker som har interesse for flere av kommunene.

Samordne den kommunale politikken slik at Senterpartiet kan framstå som et helhetlig parti i hele fylket.

 
Fylkesråd

Fylkesrådet består av

-         fylkesstyrene i Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen,

-         stortingsrepresentanten(e)*),

-         fylkestingsmedlemmene**),

-         Senterpressens redaktører og

-         andre medlemmer av aktuelle fylkespolitiske organer og utvalg.

 Det er fylkespartiets leder som innkaller til og leder fylkesrådsmøtene, i samråd med gruppelederen.

Formålet med fylkesrådsmøtene er å få samsvar mellom partiets program og praktisk politikk, samt å drøfte den fremtidige utvikling i fylket.

Fylkesråd holdes når fylkesleder eller gruppeleder finner det nødvendig.

Møtet skal drøfte:

1.      Større prinsippielle saker som ventes å komme opp i fylkestinget på lengre sikt, herunder saker som angår generelle programposter i fylkestingsvalgprogrammet og som derfor bør utredes og drøftes nærmere.

2.      Saker på saklisten for fylkestingets nærmeste møte(r).

3.      Politiske ideer og saker som bør tas opp i form av spørsmål eller interpellasjoner i fylkestinget.

4.      Arbeidsdeling når det gjelder saksforberedelse og fremleggelse i fylkestinget.

5.      Rikspolitiske saker som angår fylket og/eller dets kommuner.

6.      Situasjonen for de kommuner hvor Senterpartiet ikke er representert i fylkestinget.

 Konklusjoner/avstemninger i fylkesrådsmøter er rådgivende for partiets representanter i fylkeskommunale ombud.

 Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det angår.

 

*)  I fylker hvor Senterpartiet ikke er representert på Stortinget, møter et medlem av sentralstyret.

**) Fra kommuner hvor Senterpartiet ikke er representert i fylkestinget, møter partiets gruppeleder.