Meny

Aksepter ikke en svekkelse av "nærpolitiet"

Sist endret: 16 03 2017

Fylkesleder i Sør- Trøndelag Gunn Iversen Stokk aksepter ikke en svekkelse av "nærpolitiet"

 

Men jeg mener at utfordringene i norsk politi i dag ligger i bemanning og beredskap. De utfordringene løses ikke ved å lage noen få store politidistrikt.

Fra å ha 27 politidistrikter, til en regionmodell der hele landet er delt inn i 5-7 distrikt er ett av alternativene til utvalget som jobber med Politianalysen.

Jeg tror at de negative effektene med en slik modell vil bli større enn depositive. Dersom distriktene blir så store at man må lage et nytt nivå, blir fort byråkratiet større og ikke mindre slik hensikten er.

Men den distriktsmessige organiseringen er kanskje ikke det viktigste, for vi går opplagt i retning av færre politidistrikter. Samtidig tror jeg enhver plan for fremtiden må basere seg på et sterkt tilstedeværende nærpoliti. Derfor måSenterpartiet se til at lensmannskontorene beholdes. Det samme gjelder lokale politistasjoner og politiposter. Vi skal forebygge bedre, og det gjøres best på lokalt nivå.

En viktig forutsetning for å forebygge og bekjempe kriminalitet er å redusere den potensielle kriminelles motivasjon og mulighet til å begå handlingen.Jeg er overbevist om at et velfungerende lokalt forebyggende arbeid er en helt sentral del av vår trygghet. Det er ikke tungt utstyr som vil hjelpe oss å fange opp de som faller utenfor og blir en utfordring for samfunnet og for vår sikkerhet.

Men vi må nå ut til disse unge menneskene før det går så langt at de vil omsette sine holdninger til kriminelle handlinger.

Denne utfordringen må møtes nærmest mulig lokalsamfunnet.

Derfor må lensmannskontorene og de lokale politistasjonene være nervetrådene i det kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet.

Uavhengig av hvilken struktur som velges, må vi i Senterpartiet være opptatt av at politiet er lokalt forankret og har god hverdagsberedskap, slik at det er i stand til å gi publikum gode tjenester der de bor og oppholder seg.

Kriminalitet skaper utrygghet. Å sørge for trygghet i samfunnet er et velferdsspørsmål, og et stort offentlig ansvar.

Norge bør og må ta seg råd til å ha en politistyrke som gjenspeiler de utfordringer vi har både geografisk og i forhold til de oppgaver man er satt tilå løse.

Det må  forventes at politiet skal komme og bistå etter en alvorlig hendelser. Det er viktig for tilliten til landets politiberedskap at det blir satt klare mål for hvor lang tid dettte vil ta.

Vårt langstrakte land trenger "nærpoliti" som driver forebyggende arbeid, bekjemper kriminalitet og bistå når ulykker har skjedd. Beredskapen til politiet utenfor de største byene er ikke tilstrekkelig og ofte er politiet den siste nødetaten som ankommet ett åsted. Det er ofte et lokalt frivillig brannkorps som først ankommer åsted og som må utføre det arbeidet de hverken er trent for eller har kompetanse til å takle følelsesmessig.

 

Tilstrekkelig politiberedskap i hele landet er vårt ansvar!

Jeg er derfor glad for at Senterpartiet skal være garantistene for at nærpolitiet fremdeles består.