Meny
Bli medlem

Aktiv skogforvaltning en del av klimaløsningen

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Miljøvernorganisasjonenes fremste talspersoner hevder i et innlegg i RB 17. januar at den beste forvaltning av skogen ut fra klimahensyn er å verne skogen her i landet.

Det er vanskelig å se at de har faglig belegg for slike konklusjoner. Skogvern er viktig for å ta vare på  naturverdier og det biologiske mangfoldet, men det er ikke den beste klimapolitikken. Kanskje har miljøorganisasjonene kommet i skade for å blande kortene. De argumenterer for klassisk naturvern, men snakker om klimapolitikk.

Det skjer ingen avskoging i Norge. Tvert i mot. Den årlige tilveksten i norske skoger er på ca. 25 mill. kubikkmeter, mens avvirkningen er på 10 millioner. I Norge dekker skogen omtrent 30 prosent av landarealet, og skogen tar opp en CO2 mengde som tilsvarer rundt halvparten av våre samlede utslipp av klimagasser. Aktiv skogforvaltning er derfor en svært viktig del av klimaløsningen. 

Klimameldingen, som Miljøverndepartementet la fram i 2012, har et omfattende kapittel om skogens rolle i nasjonal klimapolitikk. Der trekkes det opp en rekke tiltak for å styrke skogens rolle i klimapolitikken. Klimameldingen anbefaler å øke skogarealene gjennom planting og gjødsling av skog, meldingen anbefaler større bruk av skogsvirke til produksjon av bioenergi og økt bruk av treprodukter  i byggenæringen. Fornyelse av skogen gjennom hogging av gammel skog og planting av ny, er en del av klimaløsningen. Gamle og råtnende trær avgir CO2, mens unge trær tar opp CO2. 

Norsk skogs opptak av CO2 har vært sterkt økende i etterkrigstiden. På 60 tallet ble det plantet 100 millioner trær hvert år, nå er nyplantingen redusert til 20 millioner trær. Det er viktig å få økt skogplantingen, både ut fra skogens betydning for klimaet og for å få økt tilgang på virke.

 Trevirke er en fornybar ressurs som kan brukes i både energiproduksjon og i vareproduksjon for å erstatte fossile ressurser som olje og kull. Skog som del av klimaløsningen forutsetter at vi henter ut trevirke, men samtidig sørger for å plante nytt for å holde skogressursene ved like. Det er aktiv forvaltning som er løsningen, ikke passivt vern.

Dagfinn Sundsbø, Romerikes Blad 20.01.2014