Meny

Alternative løsninger for akuttfunksjoner

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Per Olaf Lundteigen stilte spørsmål til helse- og omsorgsministeren: Styret i Vestre Viken HF vedtok den 16/12-13 at: « I tråd med Idefaserapporten legger styret til grunn for det videre planarbeidet at det så snart som praktisk mulig skal bygges et nytt sykehus som skal ta opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg». Idefaserapporten anbefaler at 3 alternative løsninger skal utredes likeverdig. Kan styret tilrå bare en løsning uten at de alternative forslagene fra idefasen blir utredet i detalj i konseptfasen/ også nullalternativet?