1. Hva anser Senterpartiet som dagens største internasjonale utfordring?

Noen av de største internasjonale utfordringene ligger innenfor fattigdomsbekjempelse og en mer rettferdig fordeling av godene, klimakrisen som ligger som en global utfordring og respekten for menneskerettighetene.

 

2. Hvilke tiltak vil ditt parti prioritere i den internasjonale kampen mot fattigdom?

Norge må bruke bistandsmidler til aktivt å bidra til at det blir produsert nok mat i verden og samtidig redusere klimautslipp gjennom økt satsing på småskalaproduksjon i landbruket. Senterpartiet ønsker å være en pådriver for en FN-ledet verdensorden. Vi trenger et FN med stor legitimitet der globale fellesutfordringer må løses i et mellomstatlig system.

 

3. Hvorfor mener ditt parti det er viktig å arbeide med kvinner og likestilling internasjonalt?

I områder der mennesker ikke har det bra, viser det seg at kvinner og jenter har det verst. Kvinner arbeider mer enn menn, tjener og eier mindre, og utgjør flertallet av de fattigste menneskene i verden. For å skape bærekraftige og gode samfunn å leve i er det viktig at kvinners rettigheter blir oppfylt; retten til å bestemme over egne liv - på alle måter, retten til utdanning og arbeid, retten til å delta i det politiske liv osb. Det å gjøre kvinner mer selvstendige gjennom lik tilgang til utdanning og arbeid, bedre helsestell og ikke minst anerkjenne kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) er helt avgjørende. Det viser seg at når kvinner får egen inntekt øker familiens velferd betraktelig, fordi kvinnene bruker pengene på mat, skolegang og klær til barna. Et samfunn uten reell likestilling mellom kvinner og menn er ikke mulig å oppnå uten fattigdomsbekjempelse og fokus på kvinnehelse.

 

4. Hvilken rolle kan organisasjoner som CARE spille?

Ideelle og frivillige organisasjoner har lang erfaringer og bred kompetanse på bistandsfeltet.  Disse må fortsatt spille en aktiv rolle i utvikling og gjennomføring av norsk bistandspolitikk. Senterpartiet har i 20 år samarbeidet med Care om bistandsprosjekter i Tanzania og har erfart at ved siden å gi hjelp til selvhjelp ute, er dette arbeidet viktig også for å øke kunnskapen her hjemme. For Senterpartiet er Care en av flere naturlige samspillpartnere i arbeidet med å styrke kvinners rettigheter og i arbeidet med fattigdomsbekjempelse og sosial ulikhet.

 

5. Hvordan bør fordelingen være mellom stat-til-stat-støtte, støtte til FN og til ideelle organisasjoner som CARE?

Senterpartiet vil videreføre en modell hvor norske bistandsmidler deles mellom FN og bilateral bistand.   Det må stilles klare krav til effektiv bruk av bistandsmidler både til FN og i stat til stat-bistand.  Det må settes inn kraftigere tiltak for å forhindre korrupsjon, bl.a. gjennom å stoppe prosjekt.   I vår bilaterale bistand vil ideelle organisasjoner være en viktig samarbeidspartner, spesielt i nødhjelpsarbeidet, men også i gjennomføring av prosjektrettet støtte.