Meny

Årsmøte i Senterkvinnene

Sist endret: 16.03.2017
Aust-Agder Senterkvinner avholder årsmøte 26. januar kl. 19.00 på kommunehuset i Åmli.

Innkalling til årsmøte i Aust-Agder Senterkvinner

B. FYLKEÅRSMØTET

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet, og skal holdes hvert år innen utgangen av februar.

I Aust- Agder blir årsmøtet avholdt i Åmli  (kommunehuset) 26.januar kl 19                            

            Alle kvinnelige medlemmer i fylket kan møte på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett. Inntil 3 delegater fra hvert lokallag (partiets), hvorav lagets senterkvinnekontakt er selvskreven, har tale-, forslags- og stemmerett.

Fylkesårsmøtet skal:

a. Godkjenne utsendingenes mandat, innkalling og saksliste.

b. Velge møtedirigent, referent og to til å underskrive protokollen.

c. Behandle årsmelding og regnskap (AA senterkvinner har ikke eget regnskap).

d. Behandle styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.

e. Foreta følgende valg:

a. leder – velges for to år på første årsmøte etter lokalvalg eller stortingsvalg

b. nestleder – velges for to år på de årsmøter hvor leder ikke er på valg. Dersom nestleder blir valgt som leder skal det velges ny nestleder for ett år.

c. studieleder – velges for to år samtidig som leder

d. minst to styremedlemmer – velges for to år og slik at en styremedlem er på valg hvert år.

e. minst tre varemedlemmer i rekkefølge – velges for ett år

g. valgkomité for neste års fylkesårsmøte

h. to utsendinger til Senterkvinnenes landsmøte med varautsendinger.

f. Behandle innkomne saker. Saker til behandling må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

 

                                                                                          Velkommen

 

Hilsen Styret