Meny
Bli medlem

Årsmøtetale Vestfold Senterparti

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Her finner du fylkesleder Kathrine Klevelands tale til årsmøtet i Vestfold Senterparti 2. april 2016.

 

Årsmøte, ordstyrere gjester

Valget i fjor ga Senterpartiet flere folkevalgte og med den tilliten har vi fått muligheten for å påvirke samfunnsutviklingen i enda større grad. Også her i Vestfold.

Kommunevalget ga oss 8,5 %, fylkestingsvalget 8 % oppslutning. Fantastisk bra. Senterpartiet fikk framgang i alle fylker. 40 000 flere stemte på oss enn ved forrige kommunevalg, og det er det beste kommunevalget siden 1995.

I Vestfold er jeg stolt over at vi nå har tre ordførere: Knut Olav Omholt, Thorvald Hillestad og Bjarne Sommerstad.I fire kommuner har vi varaordførere: Det er Anne Nordby Skarstad i Hof, Tove Ødeskaug i Sande, Olav Nordheim i Larvik og Ivar Andreassen i Horten.
På fylkestinget fordoblet Vestfold Senterparti sin gruppe og der er Thorvald Hillestad, og jeg som gruppeleder, med Lise Marie Sommerstad som 1. vara. Vi har dannet opposisjon sammen med Ap, SV og MDG.

Våre bypolitikere, blant annet i Sandefjord kom heller ikke av seg sjøl, og det er viktig at det bypolitiske nettverket Senterpartiet sentralt har satt i gang blir brukt og gir inspirasjon og nye resultater!

Med 105 senterpartiordførere står vi sterkt over hele landet. Trygve lo trillende på telefonkonferansen for oss fylkesledere for noen uker tilbake og sa at Frp kan ha sin ordførerkonferanse i en Folkevogn Caravelle med sine 5 ordførere, mens Senterpartiet trenger en konferansesal. Herlig!

For vi vil mer.

Senterpartiet gjør det godt på flere målinger for tiden. Og vi skal gjøre det enda bedre.

Senterpartiet gikk fram til 5,8% på Dagens Næringslivs partibarometer denne uka, og enda bedre var Dagbladets måling nylig med 7,1%.

I går kom en ny måling via NTB fra poll-of-polls. Med 6,2 % var det en økning der på en halv prosent, og det ga et veldig bra snitt-tall for Senterpartiet – og vi øker.

 • Senterpartiets politikk bygger på samspill, sammen løser vi felles samfunnsutfordringer
 • Samtidig gir vi folk frihet til egne valg
 • Vi trenger hverandre. Vi har alle at ansvar for at fellesskapet fungerer, i organisasjonslivet, på arbeidsplassen i lokalsamfunnet og i landet
 • Sterke, mangfoldige og inkluderende felleskapsarenaer bidrar til gode løsninger og trygghet for alle
 • Hver enkelt av oss har ansvar for, alene og sammen med andre, å gjøre samfunnet bedre
 • Det er det vi vil i Vestfold Senterparti også!

Senterpartiet har ikke tro på at standardisering, sentralisering og rasjonalisering er eneste veien til et bedre samfunn, slik det later til å tro at noen har. Vi tør å si at ikke stort nødvendigvis er best, og vil skape og bevare gode og inkluderende lokalsamfunn.

Hva er en kommune? For meg er det en arena for lokaldemokrati der jeg kan påvirke de sakene som er viktige i hverdagen som skole, helse, kultur, idrett og lokalsamfunnsutvikling.

Nasjonalstatens renessanse

Samtidig er ordet nasjonalstaten i ferd med å bli moderne, og få en renessanse. Vi tør å snakke om verdien av å ta egne valg i eget land og beskytte egen yttergrense. Det er ikke tvil om at den kritiske og dramatiske flyktningsituasjonen i Europa har bidratt til denne oppmerksomheten, men gode valg for framtiden både for flytninger og landets egne innbyggere, tror vi i Senterpartiet at Norge tar best på egenhånd. Derfor vil vi ikke lenger være del av Schengen, men vil at norske politikere skal bestemme over egen yttergrense. Det er helt grunnleggende for et land å vite hvem som oppholder seg i landet, og kunne utvise eller bortvise personer som ikke har tillatelse til opphold. Uten grensekontroll er ikke dette mulig. Erfaring med Schengensamarbeidet viser at det er uklokt å gi fra seg dette viktige ansvaret til land langt unna oss i Europa. Norge må ta tilbake kontrollen over vår egen grense.

Selv den sterkeste EU-tilhenger, som Erna Solberg har innrømmet det, som da hun i september i fjor sa til NTB:
”Når du ikke har kontroll på yttergrensene, når du ikke registrerer dem som kommer, så har Schengensystemet brutt sammen.”

Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om at Norge skal gå ut av Schengen og innføre nasjonal grensekontroll. Samtidig må vi opprettholde et nordiske grensesamarbeidet, og passfriheten, vi i prinsippet har hatt i over 50 år. Ved hjelp av ny teknologi er grensekontroll mindre inngripende, tidkrevende og til mindre ulempe enn før. Manglende grensekontroll gir økt risiko for illegal innvandring, terror og grensekryssende kriminalitet.

Nei til EU

Folkeavstemningen i Storbritannia til St. Hans, vil avgjøre hva britene, som forøvrig verken er med i Schengen eller euroen, vil velge vedrørende EU-spørsmålet. Det blir spennende. Siste meningsmåling jeg så var det flertall for leave, altså forlate EU. Som Nei til EU-leder er jeg storveis glad for at det har vært nei-flertall på alle meningsmålinger om EU-spørsmålet i 11år. 72 % sa ved forrige meningsmåling at de ikke vil inn i EU. Det er flertall i alle partier, tom 61 % av Ernas velgere vil ikke inn i EU. Det er også tilfredsstillende at det er blant ungdom under 30 år at motstanden er størst.

Tre AP-representanter tar opp igjen forslag til grunnlovsendring for at det kun skal trenges 2/3 og ikke ¾ flertall på Stortinget for å melde Norge inn i EU. Jeg er glad for at Sp er tydelig her, som Senterpartiet også er det i kritikken av EØS-avtalen og Schengen.

Sentraliseringsiver

Dette året har vært preget av regjeringens sentraliseringsiver, av sammenslåingsdebatter, nabosamtaler, og temperaturen har vært høy. Vi i Vestfold kan, enten vi liker det eller ei, sies å være "Norgesmestere i sammenslåing" med blant annet første sammenslåtte kommune ut, med SAS-kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord. Vi er et lite fylke geografisk med 14 kommuner, som nå ser ut til å bli 8, kanskje 7 kommuner. Diskusjonene har gått høyt, det har vært gode prosesser og det har vært tøffe tak. To av kommunene hadde folkeavstemning der det ble nei i begge kommunene, Re og Sande.

At kommunalminister Sanner på en KS-konferanse i februar kom med direkte oppfordring til Sande og Re om å gå hjem å tenke på nytt på sammenslåing, provoserte flere enn meg.
At de økonomiske skruene skrus til såpass hardt at flertallet i Re kommunestyre denne uken velger å utrede sammenslåing på nytt, synes jeg er vrient. Går økonomi foran demokrati? Hvor reell er frivilligheten Stortinget har lagt til grunn når kommunene som ikke ønsker sammenslåing taper penger? Senterpartiet har alltid vært for frivillige sammenslåinger, men hvor frivillig er i prinsippet denne mulige sammenslåingen? Samtidig vil jeg presisere at jeg respekterer Re kommune og våre politikeres valg. Re kommune er deres ansvar.

Når det gjelder fylkessammenslåing, regionreform, har ikke debatten helt tatt av i det offentlige rom, men her går det fortere enn mange aner. I Vestfold har vi hatt diskusjonen i fylkesstyret i fjor i forbindelse med at Øyvind Hunskaar stemte for en utredning om BTV-region, Buskerud, Telemark og Vestfold. Thorvald Hillestad og jeg har i et temafylkesting blitt orientert om regionreformen og veien videre. Vi støtter en utredning og er positive til å se på mulighetene for samarbeide. Men igjen er jeg sterkt skeptisk til kommunalministerens måte å jobbe på. Sanners oppskrift er at de fylkene som slår seg sammen skal få nye oppgaver, men hvilke vil han ikke si. De som ikke slår seg sammen får ikke noen nye oppgaver.

Debatten om regionreform er ikke ny. Det startet i 1998 da Odd Roger Enoksen, vår kommunalminister, oppnevnte et offentlig utvalg som bl.a. skulle vurdere antall og størrelser på fylkene og hvilke oppgaver de skulle ha. Et stort flertall ønsket videreføring av 10 til 15 fylkeskommuner og at fylkene fortsatt skulle ha ansvar for sykehusene. I 2000 overtok Ap regjeringsmakten og den store reformen da var sykehusreformen med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Med dette vedtaket ble debatten om fylkesinndeling mindre interessant. Saken ble først fulgt opp da Åslaug Haga overtok ledelsen av Kommunaldepartementet. Hun la fram en melding hvor det het at det skulle legges til rette for å gjennomføre en regionreform hvor målet var å etablere færre og større regioner. Senterpartiets stortingsgruppe var ikke enig om behovet for sammenslåing av fylker. Det ble derimot gjort at arbeid for å flytte oppgaver fra stat til fylkeskommunene.  De fleste departementene var negative til oppgaveoverføringer.  Det meste som faktisk skjedde kom fra Senterpartiets departementer, overføring av riksveier til fylkene og overføring av noen landbruksfaglige oppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunene. Senterpartiet kommunereformgruppe la fram en innstilling til landsmøte i mars 2015. Der vedtok landsmøtet å overføre følgende oppgaver fra stat til fylkeskommune:

 • Styring av sykehusene til fylkene. 
 • Familievernet overføres fra stat til fylkeskommunene
 • Regional vegadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene
 • Regionapparatet til Innovasjon Norge overføres til fylkeskommunene.
 • Festivalstøtte fra Kulturrådet til fylkeskommunene
 • Kulturminnevernet rendyrkes som fylkeskommunal oppgave
 • Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling overføres til fylkeskommunene
 • Skadefellingsløyver på rovvilt overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen

Merk dere at Senterpartiet har lagt til grunn at de oppgaver vi foreslår fra stat til fylke, skal kunne overføres uten endringer i fylkesstrukturen.

Det grønne skiftet

De tre ordene som ble fjorårets nyord er for viktige til at vi har lov å bli lei dem allerede. Vi må gjennomføre, vi må levere på Det grønne skiftet. Denne uka, besøkte miljøvernminister Helgesen «Den Magiske Fabrikken» til Greve Biogass i Tønsberg, der husdyrgjødsel og matavfall omgjøres til miljøvennlig biogass og biogjødsel.Renovasjonsbilene i ti Vestfold-kommuner går allerede på biogass, og fra i sommer går også 50 busser på samme drivstoff. Den nasjonale målsettingen om at 20 prosent av energiforbruket skal være fra fornybare kilder i 2020 blir nådd allerede i år her i Vestfold, og kommunalt eide Greve Biogass har mye av æren for dette. Det grønne skiftet må bli mer enn ord, det må gi flere slike resultater framover. Og vi må fortsette å tro på skogen i Senterpartiet og finne bærekraftige løsninger for å utnytte skogen bedre. Vi må ikke gi opp, men være offensive i møte med klimaendringene. Senterpartiet, sammen opposisjonen på fylkestinget fikk enstemmig tilslutning til fire viktige klimatiltak for Vestfold de neste årene.

 • Klimanøytrale driftsavtaler for kollektivtrafikken innen 2025.
 • Klimanøytrale driftskontrakter for motoriserte driftsmidler innen 2020.
 • Klimanøytral skolekjøring, i tillegg til buss, innen 2025
 • Å opprettholde målet om at 7 % av de reisende skal reise kollektiv innen 2023

Så om noen år vil brøytebilen du møter på E18 ha klimanøytralt drivstoff. Du vil kjøre buss i hele fylket på biogass, hydrogen eller strøm. Ringer du etter en drosje vil den også med stor sannsynlighet være klimanøytral. Det viktigste av alt, vi fortsetter arbeidet med at 7 % av oss velger gange, sykkel eller kollektiv i 2023.

Mer samferdsel

Jeg må starte med å juble for å takke for innsatsen til dere som har jobba hardt og lenge for at Skoppum Vest-alternativet ble jernbaneverkets forslag til trasé. Trasévalget er seier for matjorda, der korteste, billigste og beste løsningen er foreslått valgt av jernbaneverket. Nå skal det mye til at det ikke blir sånn nå. Vestfoldinger er norgesmestre i togbruk, med 22 prosent økning i 2015, mens gjennomsnittet i landet var 5,9 økning. Stadig flere velger kollektivt. Da er det et paradoks at Vestfoldbanen ikke er foreslått forlenget til Skien i denne perioden. Etter fagetatenes fremlegg til ny Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 er kampen om dobbeltsporet gjennom hele Vestfold på ny aktuelt. Det vi trodde ville bli en bekreftelse viste seg å bli en svært overraskende melding om at Vestfold var fullstendig uteglemt. Nå må hele Vestfold, også samarbeide politisk om å kreve at jernbaneløftene holdes. Vestfoldingene har vist at de vil ta tog, da må vi tilby løsninger som virker! Regjeringen ser ut til å ha opprettet det statlige selskapet «Nye veier» med motorveiplan, mens de har visst helt har glemt selskapet «Nye skinner».

Den mye omtalte og diskuterte flyseteavgiften til regjeringen utsettes. I første omgang til 1. juni. Dette er en viktig delseier. Senterpartiet har kjempet beinhardt mot denne avgiften som ble til en sen nattetime når regjering og støttepartier manglet penger i budsjettet. Senterpartiet mener at avgiften ikke har noen miljøeffekt, at den er distriktsfiendtlig og får store konsekvenser for næringsliv og arbeidsplasser. I tillegg til det har konkurransetilsynet og ESA sagt den er konkurransevridende. Flere av aktørene i luftfarten har signalisert at mange ruter vil bli redusert eller lagt ned om denne avgiften innføres. Jeg var på Torp flyplass i desember sammen med leder i næringskomiteen Geir Pollestad, folk fra Widerøe, og Torp og NHOs regiondirektør Kristin Saga i et felles presseutspill.
 - Siv Jensen burde skjønt med en gang at avgiften er en dårlig ide og jeg håper hun bruker tiden frem til sommeren på å lande på at denne avgiften må legges i skuffen for godt, sa leder i næringskomiteen Geir Pollestad nylig.

Søndagsåpent avlyst

Det nytter! Som nyutnevnt kulturminister startet Linda H Helleland ved nøkkeloverdragelsen med å si at hun hadde en plan for hvordan hun skulle innføre søndagsåpne butikker. Da måtte det være bittert at hun dagen etter, måtte gå ut å si at regjeringen ga opp prosjekt søndagsåpne butikker. Fornuften seiret.

Over til folkehelse

Dere kan være trygge. Programkomiteen som jeg sitter i beskjeftiger seg med veldig mye mer enn reklameforbud mot smågodt, - heldigvis. Ja, jeg vet flere skvatt i stolen, eller på trimsykkelen da jeg kom med forslaget om reklameforbud for smågodt på NRK Vestfold en morgen. Ja, jeg vet at det ville vært snakk om avgrensning, jeg vet at Senterpartiet heller ikke er et utpreget forbudsparti. Men jeg står for at jeg fremmet det som medlem i programkomiteen. Debatten om hvor langt samfunnet skal gå for å legge til rette for gode valg er jeg villig til å ta. Og som politikere må vi tørre å foreslå upopulære tiltak. Selv Fremskrittspartiet godtar bommer for å lage vei. Vi har god erfaring fra reklameforbud for røyk og alkohol, og jeg vil gjerne diskutere hva vi kan gjøre for gode helsevalg.

Når det gjelder folkehelse og forebygging vil programkomiteen imidlertid i størst mulig grad levere motiverende og positive måter å kjempe for bedre folkehelse på. Det er nødvendig når hvert 8. voksne i verden lider av ekstrem overvekt, og det er flere som dør av overvekt enn underernæring. Helsedirektoratet har nylig regnet ut en samfunnsgevinst på 154 milliarder i året om vi fulgte kostrådene. Usunn livsstil er ifølge Folkehelseinstituttet det som tar flest liv i Norge.

Norgesrekord i byråkrater

Det er mange grunner til å skifte ut dagens regjering, og det skal vi gjøre vårt for å få til neste år! Frp har satt norgesrekord i å ansette nye byråkrater i departementer og direktorat. Faktisk er 1536 nye byråkrater ansatt siden de kom til makten. En av grunnene er det nye regelrådet, som regjeringen har laget. Ja, du hørte riktig: Regjeringa har innført et eget uavhengig regelråd for næringslivet som visstnok skal spare næringslivet for unødige byrder. Vi har aldri hatt en regjering i Norge noensinne som har ansatt flere byråkrater i et så forrykende tempo, kondolerer, åpnet Trygve Slagsvold Vedum sitt spørsmål til Jensen i spørretimen denne uken. I september 2013 gikk Siv Jensen ut og lovet krig mot byråkratiet. I 2016 er det visst glemt. Byråkratisering og sentralisering henger tett sammen.

Et eksempel: Regjeringen har gjennomført en massiv sentralisering av politiet og Politiforum melder at dette har ført til kutt i distrikts-politiet. Samtidig har antallet byråkrater i Politidirektoratet økt med 48 prosent.

- Er det fortsatt et mål for Frp å redusere byråkratiet? spurte Vedum, som ikke ble imponert over svaret han fikk.

Verving gir vekst

Vi fikk 1800 nye medlemmer i fjor. Det er en veldig gledelig utvikling og det var andre året på rad med medlemsvekst. I dag er det Senterpartiets nasjonale vervedag. Budskapet er «Hvilket Norge vil du ha? Stordrift eller nærhet?» Fordi vi er det beste alternativet, bør vi selvsagt dele det med flere! Kaffekoppstrategien til Trygve har virket. Personlig kontakt er best. Telefonverving kan være nest best. Det betyr mye å kunne sa at vi har medlemsvekst enda et år, år nummer tre. Det gir positivitet utad, og er god indremedisin innad. Vi som er her bør være vårt partis beste representanter. Derfor har vi i sentralstyret enda et år vervekonkurranse om hvem av oss som verver flest. Vi som tillitsvalgte må være gode eksempler. Det handler om å bygge organisasjon - sakte, men sikkert. Da må vi snakke hverandre opp, og ikke ned. Bygge laget sammen – det er det som har gitt resultat.

Nå skal jeg trekke fram noen, selv om det selvsagt er farlig:
Jeg er stolt av Trygve som lagleder. Han gir oss tillit i sentralstyret. Han er god i media. Flere fra andre partier gir meg honnør for partilederen vår, nylig fikk jeg hilsen fra ei Høyredame, og jeg sendte sporenstreks ei tekstmelding til Trygve med de gode ordene. Han trenger dem også.

Jeg vil skryte av ungdommen.  Av Lise Marie Sommerstad som skriver friskt og freidig med sine grønne klør i Tønsbergs Blad en gang i måneden.

Jeg er stolt av Sigrid Irgens Hokstad på 17 år som har tatt på seg å bli fylkesleder for Senterungdommen i Vestfold

Og jeg er stolt av hver og en av dere som leser dokumenter, forbereder innspill, skriver debattinnlegg, steiker vafler, kjører valgmateriell, eller bidrar med oppmuntring og støtte på mange ulike måter.

Takk for at dere er i Senterpartiet! Sammen skal vi fortsette å prege Vestfold med Senterpartipolitikk og gode resultater

La oss styrke laget, så vi gjør et knakende godt valg neste år!

Dette klarer ingen av oss alene.

For gode nordmenn er det stafettseire som er morsomste - fordi vi gjør det sammen!

 

Takk for oppmerksomheten!