Meny
Bli medlem

Avvikler distriktspolitikken

Sist endret: 27.09.2020
Den blåblå regjeringens budsjettforslag har ikke blitt godt mottatt. Det er forståelig. Budsjettforslaget er skreddersydd de som har mest fra før. En rekke av regjeringens forslag vil slå hardt ut for de som har minst i samfunnet og for nær sagt alle deler av landet utenom de største byene.

Budsjettet vil rett og slett øke forskjellene mellom folk og mellom ulike deler av landet. Gjennom budsjettforhandlingene kan noen punkter rettes opp, men det store bildet er fortsatt skattelettelser og store kutt i distrikts- og miljøtiltak.  

Rundt 50 prosent av skattelettene vil tilfalle 5 prosent av befolkningen. Overføringssystemet til kommunene er endret på en slik måte at ALLE kommunene i Nord-Trøndelag kommer dårligere ut og ingen kommuner får noen del av regjeringens nye «veksttilskudd» til kommunene. Tiltak for å møte klimaproblemene skjæres til beinet. 

I Senterpartiets budsjettalternativ velger vi en annen vei enn den Høyre og Frp har lagt opp til. Vi bruker handlefriheten som ligger i den økonomiske politikken til å jamne ut sosiale og geografiske forskjeller, ikke øke dem.

Senterpartiet bruker mulighetene i statsbudsjettet til å styrke de som har ansvaret for den lokale velferden; kommunene. Med vårt opplegg får nord-trønderske kommuner 70 millioner mer å rutte med og fylkeskommunen får nesten 40 millioner kroner mer. Det vil gi bedre tilbud innen eldreomsorgen, bidra til en bedre skole for barna våre og til en god barnehage. Det gir mer til kultur og idrett.

Et av våre store løft er mer midler til næringsliv og innovasjon i fylket og til fylkesveiene. Det er ikke bare det offentlige tjenestetilbudet som må styrkes regionalt. Det må også næringsliv og infrastruktur. Derfor går vi imot flere gründerfiendtlige forslag i budsjettet, enten det gjelder netthandel eller økt grense for momsregistrering.

Regjeringen har satt i gang en avvikling av distriktspolitikken gjennom sitt budsjettforslag i fjor og i høst. Senterpartiet velger å snu dette. Vi tror på en aktiv distriktspolitikk og prioriterer 10 mrd. kroner til økt distriktssatsing. Det er et bevisst valg. Samfunnets ressurser må brukes til utjamning mellom regioner. Avstandsulemper og økte kostnader på grunn av geografi gir behov for en aktiv distriktspolitikk. Både satsing på næringslivet i distriktene, på landbruk og fiskeri, på bredbånd, på reiseliv og på distrikts-samferdsel er viktig og nødvendig. Disse virkemidlene må bygge opp, ikke bygges ned.

En annen viktig del av SPs alternativ er miljøsatsing. Miljø taper i regjeringens budsjettforslag. Frp har fått gjennomslag for reduserte priser på bensin og diesel framfor satsing på en miljøvennlig bilpark. Høyre følger ikke opp klimaforliket når f.eks. skog som klimasatsing er redusert til noen pusete millioner i skogplanting.   Senterpartiet legger inn 6 mrd. ekstra for å endre skatte og avgiftene i en grønn retning og å øke satsingene på de områdene som er viktig for klima og miljø. Det gjelder særlig satsingen på vindkraft og annen fornybar energi og satsing på biomasse. I tillegg reverserer vi tulleforslag som å fjerne avgiftsfritaket for spillolje som både er miljøfiendtlig og påfører Norfrakalk og Verdalskalk et tap på mange titalls millioner.

Senterpartiet får ikke flertall for vårt budsjettforslag nå i høst. Vårt forslag bidrar imidlertid til å tydeliggjøre hvilke valg som fins i politikken. Vi vil utvikle vår politikk. Invitasjonen til de andre sentrumspartiene står åpen. Sammen kan vi endre retning.

 

Marit Arnstad
Parlamentarisk leder i SP