Meny
Bli medlem

Barometeret varsler storm - Nissedal må ta rev i seilene og endre kurs!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterpartiet mener vi må være ærlige, konstatere fakta, for så å sette inn tiltak. Kommunen bør fremover optimalisere sine tjenester og rapporteringen av disse. Dette arbeidet ønsker Nissedal Senterparti å bidra til, for hele kommunens beste.

 

 

Nissedal kommune sin samfunnsdel av kommuneplanen beskriver flere hovedmål: «Nissedal kommune, ein kommune med folketal i vekst i alle delar av kommunen», «Nissedal kommune tilbyr tenester av høg kvalitet» og «Barn og unge sine oppvekstvilkår er svært gode».

Dette er i utgangspunktet gode hovedmål, men hvordan kan vi måle om kommunen er på rett vei til å nå sine mål?

«Kommunebarometeret» fra Kommunal Rapport (http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2015/06/her-er-den-endelige-tabellen-kommunebarometeret-2015) er basert på Statistisk Sentralbyrås Kostra-database, som gir en oversikt over alle landets kommuner sine tjenesteområder. Man får en årlig status av tjenesteleveranser i den enkelte kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Det viser seg at vår kommune i flere år har hatt og har et betydelig forbedringspotensiale innenfor mange områder. Den nylig publiserte rapporten for 2015 viser at det kun er 8 kommuner i Norge som kommer dårligere ut enn Nissedal, totalt sett, og kun en som kommer dårligere ut i Sør-Norge. Dette er en bekreftelse på en trend som statistikken har visst gjennom de siste 4 år. I 2011 var Nissedal rangert på 84.plass, men ligger i dag på 420.plass av totalt 428 kommuner. Nissedal har falt med 336 plasser i løpet av 4 år. Det finnes ikke noen annen kommune i Norge som har falt så mye i statistikken som Nissedal i inneværende kommunestyreperiode.

Alle partier ønsker å utvikle en konkurransedyktig kommune, som er attraktiv for både tilflyttere og de som allerede bor i kommunen. Vi i Senterpartiet mener at gode tjenester nær folk og en god kommunal økonomi gjennom nøktern drift er måten å lykkes på. Et målbart resultat er om vi kommer høyt opp på rangeringen i kommunebarometeret. Dette har Nissedal Kommune dessverre ikke lyktes med under Arbeiderpartiets ledelse de siste 4 år.

Disse områder peker seg ut som spesielt dårlig for Nissedal sin del: grunnskole, økonomi og kostnadsnivå, miljø og resursser, saksbehandling og vann, avløp og renovasjon. Innen eldreomsorg skårer vi til gjengjeld meget høyt, og er på dette feltet blant de beste i landet.

Hva betyr dette for våre innbyggerne? Det innebærer bl.a. at de faglige resultatene som våre barn oppnår etter endt ungdomskole er under landsgjennomsnittet. Det innebærer også høyere eiendomskatt grunnet høyere forbruk enn inntekt. Nissedøler betaler mer for vann og avløp enn innbyggere i de fleste andre kommuner i Norge, og avgiftene økte med hele 16% i år – mer enn 5 ganger landsgjennomsnitt.
Nissedal konkurrerer med andre kommuner om produktive innbyggere og bedrifter. Disse leser også kommunebarometeret, og derfor har vi ikke råd til å skille oss ut negativt! Vi må skaffe oss konkurransemessige fortrinn i forhold til andre kommuner ved å forbedre oss innen disse områder raskere enn konkurrentene. Den gode eldreomsorgen vi har i dag er dessverre ikke bærekraftig uten tilflytting og økt skatteinngang, og det må tas grep for å endre kursen vi har hatt de siste årene.

En annen måte å se på kommunens tilstand i forhold til konkurrentene er folketallsutvikling i kommunen. Befolkningstallet i Nissedal har økt de siste fire årene, med 4 personer. I perioden 2007 til 2011 økte befolkningstallet med 63 nye innbyggere. Har Nissedal blitt mer eller mindre attraktiv de siste 4 år?


Kommunebarometeret er tilgjengelig for alle og plukkes opp av media regionalt og nasjonalt. Selv om offentlige undersøkelser ikke alltid er det de gir seg ut for å være, så viser denne grundige undersøkelsen, som bygger på kommunenes egne rapporterte opplysninger, at Nissedal har mye å ta tak i og arbeide med framover. Kommunebarometeret har blitt viet lite oppmerksomhet i Nissedal. Kanskje fordi det å skrive om kommunebarometeret vil forsterke omdømmet negativ?

Senterpartiet mener vi må være ærlige, konstatere fakta, for så å sette inn tiltak. Kommunen bør fremover optimalisere sine tjenester og rapporteringen av disse.  Dette arbeidet ønsker Nissedal Senterparti å bidra til, for hele kommunens beste.

Ian Parry-Jones

2. kandidat Nissedal Senterparti