Meny
Bli medlem

Beate med brev til statsråden

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Stortingskandidat og fylkesleder har vært på befaring i Bjørkedalen om ettrbruk av nåværende togtrase.. I etterkant har de nå sendt brev til samferdselsministeren om saka. Det er et stort engasjement i Porsgrunn når det gjelder etterbruken av dagens trasè. Vestfoldbanen snor seg gjennom et flott kulturlandskap vestover fra Eidanger stasjon, men jordbruksarealet er preget av dårlig drenering og utrygg gjerding langs jernbanelinja.

Samferdselsminister Marit Arnstad

Pb. 8010 Dep

0030 Oslo

EIDANGERPARSELLEN – NYE MULIGHETER

Telemark Senterparti er svært glad for at utbyggingen av Eidangerparsellen nå går for fullt. Det nye dobbeltsporet gir kortere reisetid mot Vestfold, Drammen og Oslo, og på sikt mot Kristiansand når Grenlandsbanen er på plass.

Det er et stort engasjement i Porsgrunn når det gjelder etterbruken av dagens trasè. Vestfoldbanen snor seg gjennom et flott kulturlandskap vestover fra Eidanger stasjon, men jordbruksarealet er preget av dårlig drenering og utrygg gjerding langs jernbanelinja. Det er også usikkert hva som finnes av skrot og miljøavfall i grunnen langs et jernbanespor som har vært i drift i rundt 130 år. Grunneierne vil ha en skikkelig opprydding, og ser store gevinster i å ta i bruk arealet. En fjerning av sporet vil gi økte jordbruksarealer, bedre og enklere drift av eksisterende jordbruksareal og en bedre utnyttelse av skogbruksressursene. Grunneierne mener det kan være aktuelt med gang-og sykkelvei et stykke østover ved Eidanger stasjon, men vil ha tilbakeført arealet gjennom Bjørkedalen og inn til Tvittingen. Bruene over jernbanen er avgjørende for adkomst til utmark og skogeiendommer, og grunneierne er opptatt av at staten tar et ansvar når det gjelder opprustning av disse, og at etterbruken avklares i samråd med grunneierne.

Telemark Senterparti støtter grunneierne i området. Vi ser store fordeler ved å tilbakeføre deler av traseen til jordbruksareal og sikre bedre utnyttelse av både jordbruks- og skogbruksressursene, i tillegg til at dette er en viktig miljøsak.

Vi ber Samferdselsdepartementet sørge for en god prosess når det gjelder etterbruken av dagens Vestfoldbane mellom Larvik og Porsgrunn. Grunneiernes ønsker og synspunkt må bli tatt på alvor og staten må ta det økonomiske ansvaret for opprydding etter dagens jernbanedrift og tilrettelegge for en fornuftig etterbruk.

Med vennlig hilsen

__(SIGN)___________ ___(SIGN)___________

Anne-Nora Oma Dahle Beate Marie Dahl Eide

Leder Stortingskandidat

Telemark Senterparti Telemark Senterparti