Meny
Bli medlem

Ber regjeringen slå ned på ulovlige snik-karakterer

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet ber regjeringen stanse enkelte kommuners forsøk på å snikinnføre karakterer i grunnskolen. I dag ble saken løftet frem i Stortinget.

•    Bryter loven
•    Mer byråkrati
•    Undergraver læreren

Senterpartiet har bedt kunnskapsministeren slå ned på det som skjer i Sandefjord kommune, som praktiserer lovstridig karaktersetting av elever på barnetrinnet i grunnskolen.

-    Det som skjer i Sandefjord er alvorlig og kritikkverdig. Vurderingsregimet i Sandefjord er en tidstyv som fører til mer byråkratisering og mindre tid til å følge opp elevene, sier kunnskapspolitisk talsperson i Senterpartiet, Ivar Odnes.
I Sandefjord pålegger lærerne å evaluere elevene ved å oppgi om elevenes prestasjoner er under forventet, tilfredsstillende eller over forventet. Senterpartiet mener dette er misforstått målstyring.

-    Dette fremmer ikke læring, men er en dårlig form for tilbakemelding som kan frata elever motivasjon, sier Odnes.
Under Spørretimen i Stortinget i dag, reiste fire representanter fra Senterpartiet spørsmål til kunnskapsministeren (spm gjengitt i sin helhet under).

Kunnskapsministeren viste i sitt svar til lokalpolitikernes ansvar for vurderingssystemet i Sandefjord og mente dette var innenfor det lokale sjølstyret.

-    Jeg registrerer at Kunnskapsministeren her fraskriver seg ansvaret for å gripe inn ovenfor skoleeiere som styrer på tvers av nasjonalt vedtatt politikk, sier Odnes.

Kontaktinfo:
Ivar Odnes, 950 47 024
el. Medierådgiver Carsten Lier, tel:  48 21 93 48

 
Senterpartiet mener:

•    Sandefjord kommune går ut over sine fullmakter (vår påstand er at dette er i strid mot lov og forskrift)
•    Vurderingsregimet i Sandefjord kommune er en tidstyv som fører til mer byråkratisering og mindre tid til å følge opp elevene
•    Misforstått målstyring som ikke fremmer læring, men er en dårlig form for tilbakemelding som kan frata elever motivasjon
•    Dette undergraver den profesjonelle yrkesutøvelsen som lærer

•    Lærernes og skoleledernes tid er verdifull og trengs til undervisning og møtet med elevene. Derfor må vi sørge for å rydde tid til kjernevirksomheten i både grunnskole og videregående og ikke pålegge skolene mer rapportering enn nødvendig.
•    Vi har stor tillit til lærerne og skoleledernes faglige skjønn. Skolen skal ikke detaljstyres fra politiske myndigheter.
•    Politikere og byråkrater må respektere lærernes profesjonelle skjønnsutøvelse.

 
Disse spørsmålene er stilt til statsråden:

Fra Ivar Odnes (Sp) til kunnskapsministeren
I Sandefjord kommune pålegges lærerne å evaluere elevene ved å angi om eleven skårer 'under forventet, tilfredsstillende eller over forventet måloppnåelse'. Foreldre og lærere mener dette ikke fremmer læring og i praksis er en form for karaktersetting i strid med lov og forskrift. Enkelte lærere som nekter å benytte systemet, er truet med oppsigelse. Mener statsråden det er akseptabelt at kommunen her omgår forbudet mot karakterer på barnetrinnet ved å benytte slike karakterlignende kriterier?

Fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kunnskapsministeren
Sandefjord kommune har nå innført nye skjemaer hvor de pålegger lærerne å lage egne målstyringsskjema på elevene. Lærerne reagerer og aksepterer ikke dette, nå risikerer de å bli sagt opp. Er det slik at statsråden vil godta at lærere som sier ifra når kommunale pålegg går ut over deres virke som lærer, blir sagt opp?

Fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren
Sandefjord kommune sin praksis der dei tvingar lærarar å gjennomføre ei omfattande målstyring med pålagte halvårsevalueringar av alle elevar, har vekt reaksjonar. Lærarar rapporterer at dei bruker opp mot 50 timar kvart halvår på denne evalueringa. I regjeringserklæringa står det om å satse på lærarane, og at regjeringa vil 'forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav'. Meiner statsråden at målstyringa som skjer i Sandefjord og i andre kommunar er å satse på læraren og redusere byråkrati?

Fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kunnskapsministeren
Sandefjord kommune har innført regler hvor de pålegger lærerne å lage egne målstyringsskjema på elevene. Lærerne har reagert på dette pålegget, og risikerer nå reprimande fra kommunen. Den største utfordringen i offentlig virksomhet er å utvikle en bedre ledelse og ledelseskultur. Mener statsråden at det som skjer i Sandefjord, bidrar til dette?