Meny
Bli medlem

Beredskap for fremtiden

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Brann- og redningstjenesten og politiet i Norge evalueres for tiden, med mål om å skape bedre tjenester for folket. Troms Sp er bekymret for at bespa-ring av ressurser og sentralisering vil bygge ned både tjenesten og fagmiljøet.

 

Troms Sp mener lokal kunnskap og organisering må anerkjennes som en kvalitet og en vesentlig forutsetning for gode tjenester til en hver innbygger i Norge, og krever at dette vektlegges sterkere i avgjørelsene om den fremtidens organisering av tjenestene. For å sikre at innbyggerne i landet føler den nødvendige trygghet, mener Troms Sp at følgende punkter må på plass:

 

 • 110-sentralene må være fylkesvis i den grad det er hensiktsmessig
 • Der brannvesenene er små og basert på frivillig innsats må staten bidra med ressurser for å få på plass interkommunale samarbeid som sørger for nødvendig kompetanse og et tilstedeværende ledelsesnivå som kan jobbe med forebygging.
 • Staten må sørge for midler slik at kommunene får anledning til å etablere grenseoverskridende beredskapsplaner. 
 • Brannskolen på Fjelldal må forbli landets hovedutdanningsinstitusjon for brannrelatert utdanning. Nye satsinger og utvidelser innenfor brannrelatert utdanning skal fortsatt skje ved Brannskolen på Fjelldal for å holde på den stedlige kompetanse og utvikle det eksisterende skolesenter.
 • Kommunene skal få muligheten til rentefrie lån hos staten for innkjøp av moderne og nødvendig utstyr til brannvesenet.
 • Politiet må gå bort ifra målstyringsmodellen som medfører et større fokus på oppnåelse av et antall anmeldte forbrytelser, heller enn å forebygge og etterforske kriminalitet.
 • Politiet må få krav og ressurser som sørger for at forbrytelser og andre hendelser som krever politiets tilstedeværelse kan følges opp av patruljer.
 • Det skal være minst et politidistrikt for hvert fylke.
 • Staten må ta ansvar slik at det ikke blir et spørsmål om økonomi for verken politi eller forsvaret når det er aktuelt og nødvendig å ta i bruk forsvarets helikoptre til utrykning.
 • Redningshelikoptrene må minst ha like god responstid og rekkevidde i fremtiden som i dag.
 • Tunellene på veinettet må snarest mulig oppgraderes slik at de er ihht EUs standard for brannsikkerhet. Regjeringen og storting må sørge for ekstra finansiering.