Meny
Bli medlem

Bindalsbruket - Hva nå?

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland#Nordland
Vi er vitne til at en hjørnesteinsbedrift i en liten kommune må kaste inn kortene på bordet til skifteretten. Styret i Bindalsbruket har gjort det de må gjøre, begjære selskapet konkurs. Det vil sannsynligvis være uansvarlig av styret å fortsette driften. Det som nå skjer er ikke unikt for Bindal, men rammer flere distrikter med få alternative arbeidsmuligheter ........

BINDALSBRUKET – HVA NÅ?

Vi er vitne til at en hjørnesteinsbedrift i en liten kommune må kaste inn kortene på bordet til skifteretten. Styret i Bindalsbruket har gjort det de må gjøre, begjære selskapet konkurs. Det vil sannsynligvis være uansvarlig av styret å fortsette driften.

Det som nå skjer er ikke unikt for Bindal, men rammer flere distrikter med få alternative arbeidsmuligheter så vel som kommuner med stor avhengighet av hjørnesteinsbedrifter i skogsindustrien. Til sammen sysselsetter næringen 25 000 årsverk

40 arbeidsplasser har gått tapt og alle skjønner at dette er dramatisk for en liten kommune som Bindal. En god løsning kan derfor være at de regionale aktørene som fylkeskommunen, Innovasjon Norge og NAV Nordland setter seg ned sammen med Bindal kommune for å se hvordan de sammen kan bidra til å redusere de negative effektene for lokalsamfunnet.

Det bør også undersøkes om det finnes muligheter innenfor regjeringens skogpakke for å løse utfordringer knyttet til skogbruk i Nordland. Regjeringen la mandag 29. april fram et forslag om å bevilge totalt 750 mill. kroner til skogbruksnæringa i revidert statsbudsjett.  250 mill. kroner skal gå til forsknings- og innovasjonstiltak - og til infrastrukturtiltak.

I tillegg utvides kapitalen i Investinor med 500 mill. kroner som øremerkes skog- og trenæringene. Det bør snarest opprettes kontakt mellom fylkeskommunen, staten og Bindal kommune for å se på muligheter for at noen av midlene kan tilfalle Nordland og Bindal.

Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det å bevilge 75 mill. kroner til tiltak for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele skogsektoren. I Landbruks- og matdepartementets budsjett foreslås det at 75 mill. kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene samt utviklingstiltak for økt bruk av tre.

Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslås en bevilgning på 100 mill. kroner til utbedring av flaskehalser for tømmertransport på det offentlige veinettet.  Samtidig vurderes økning av akseltrykk og vogntogvekt/lengde. Dette er tiltak som også vil kunne være positive bidrag til denne industrien i Nordland.

Norsk skogbruk – bruk av skog – representerer store muligheter for verdiskaping og for å kunne produsere klimavennlige produkter basert på grønt karbon. Skogressursene vil spille en avgjørende rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle en sterk bioøkonomi.

Bærekraftig skogbruk er vårt viktigste virkemiddel i klimapolitikken og grunnlaget for verdiskaping og arbeidsplasser. Det er derfor helt vesentlig at vi sammen møter og ser på mulige løsninger for denne næringen.