Meny
Bli medlem

Bosetting av flyktninger i kommunene krever flere boliger - regjeringen svikter.

Sist endret: 27.09.2020
Mangel på egnede boliger er en av kommunenes største utfordringer for å bosette flere flyktninger. Jeg opplever ikke at regjeringen Solberg tar dette på alvor.

Husbanken er helt avgjørende for at kommunene skal kunne øke tilgangen på boliger til en forsvarlig kostnad.  Regjeringen, med støtte av Kr.F og Venstre, svekker Husbanken som aktør ved å øke rentemarginen på husbanklån med 0,5% og gjennom å gi klar beskjed om at det ikke er aktuelt å øke lånerammene i Husbanken, sa Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talskvinne, i budsjettdebatten 4. des.  om bevilgninger til innvandrings- og integreringsformål.

Heidi Greni ga uttrykk for at Senterpartiet mener dagens ordning med anmodning, ikke pålegg, til kommunene om å bosette flyktninger bør videreføres.  God integrering forutsetter at flyktninger kommer til lokalsamfunn som er innstilt på å legge forholdene til rette for dem og som mener de har kapasitet til å gjennomføre bosetting på en god måte.  Hun viste til at integreringstilskuddet for mottak av flyktninger nå øker med 250.000 millioner kroner etter forslag fra den rød-grønne regjeringen.  Dette vil styrke kommunenes mulighet for å ta i mot flere av de mange som venter på bosetting i kommunene.

Heidi Greni beklaget at regjeringen Solberg sender et negativt signal til kommunene ved å svekke refusjonsordningen til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere.  I dag får kommunene refundert alle sine kostnader utover en egenandel.  Neste år blir refusjonssatsen kuttet til 80%, noe som representerer en ekstrakostnad på 240 millioner kroner.  Heidi Greni viste til at reaksjonene på satsendringene er sterke i Kommunenes sentralforbund og i mange kommuner med denne typen barneverntiltak. Flere vurderer nå om de vil videreføre sitt engasjement med egne barnevernstiltak for mindreårige asylsøkere.