Meny

Brukerstyrt personlig assistanse som verktøy

Nordland senterpart vedtok i årsmøtet en uttalelse relatert til "Brukerstyrt personlig assistanse", i dagligtale kalt BPA. Årsmøtet hevder dette vil være et både nyttig og viktig bidrag for å tilrettelegg for samfunnsdeltagelse, også fra ikke funksjonsfriske.

Brukerstyrt Personlig Assistanse som et verktøy

 

Nordland Senterparti ser det som en menneskerettighet at alle, uansett forutsetninger, skal kunne leve selvstendige og meningsfylte liv. For mange funksjonshemmede er dette ofte en utfordring. Mange funksjonshemmede med et hjelpebehov dekket av den kommunale hjemmetjenesten opplever at de blir begrenset i hverdagen av et, tidvis, lite fleksibelt hjelpetilbud. Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en ordning som tilbyr denne gruppen fleksibiliteten de etterspør.  

BPA myndiggjør brukeren ved at han eller hun selv må ta ansvar for sin egen omsorgssituasjon. Brukeren får ansvar for ansettelse, fordeling av omsorgstimer ut i fra sin egen situasjon, samt den daglige ledelsen av sine personlige assistenter. Ordningen lager rom for at man selv kan prioritere når og hva man trenger assistanse til, innenfor gitte rammer.  Det er en rett å selv kunne bestemme når man skal gå på do, når man vil legge seg og når man vil spise. Vi ser derfor på BPA som en ordning som vil bedre funksjonshemmedes livskvalitet betraktelig.

Like viktig er det at BPA gir funksjonshemmede en mulighet til å bli en del av arbeidslivet og dermed bidra til fellesskapet. Nordland Senterparti mener at arbeid er nøkkelen til selvrealisering og selvrespekt. Med assistenter vil den funksjonshemmede være i stand til å utføre oppgaver på en både effektiv og tilfredsstillende måte for arbeidsgiver.

Nordland Senterparti ønsker å jobbe for at stadig flere funksjonshemmede får muligheten til å bestemme over sitt eget liv og bli viktige samfunnsdeltagere. Undersøkelser viser at BPA er svært samfunnsøkonomisk gunstig. Vi mener at det norske samfunnet er tjent med at flere funksjonshemmede får BPA, slik at de får ha styringen over sitt eget liv.