Meny
Bli medlem

Budsjett med lite drahjelp til tungt belastede kommuner.

Sist endret: 27.09.2020
- Kommunesektoren står foran store utfordringer i 2016. Budsjettet regjeringen har lagt fram, gir lite rom for styrket tjenestetilbud eller for å skape arbeidsplasser og utvikling i kommuner som trues av stor arbeidsledighet, sier Heidi Greni.
 
 

- Kommunesektoren står foran store utfordringer i 2016. Budsjettet regjeringen har lagt fram, gir lite rom for styrket tjenestetilbud eller for å skape arbeidsplasser og utvikling i kommuner som trues av stor arbeidsledighet.  Neste år vil dessuten bli preget av økte kostnader til kommunenes innsats for å ta i mot flyktninger, sa stortingsrepresentant Heidi Greni i Stortingets behandling av budsjettinnstillingen fra kommunalkomiteen.
 
Heidi Greni viste til at Senterpartiets budsjett styrker kommunene og fylkeskommunenes rammer med til sammen 5,7 milliarder kroner ut over regjeringens forslag.  Av dette kommer 3,5 milliarder kroner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.  Finansiering til kommunenes arbeid med flyktninger økes med over 1,5 milliarder kroner som kanaliseres gjennom Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.  Dessuten prioriterer Senterpartiet økte satsinger til eldre og skole over Helsedepartementets og Undervisningsdepartementets budsjett.
 
- Regjeringen svikter distriktene i sine budsjetter.  Siden de overtok i 2013, er bevilgningene til regional utvikling kuttet med 825 millioner kroner, eller 40%.  I tillegg har Stortinget vedtatt nye nøkler for fordeling av rammetilskudd til fylkeskommunene som har ført til store inntektstap i kystfylkene på  Vestlandet og i Nord-Norge , sa Greni, og viste til at Senterpartiet har lagt fram et alternativt budsjett som retter opp de store kuttene. 
 
Flyktningkrisen er møtt med  tilleggsbevilgninger på over 9 milliarder kroner som allerede er vedtatt av Stortinget.  Heidi Greni viste til at kommunene må gjøre en stor del av jobben gjennom bosetting og integrering av flyktninger, men i liten grad er tilgodesett i bevilgningene.  Hun mente dette vil gjøre det vanskeligere å gi de tilbud som er nødvendig for å sikre en vellykket integrering.
 
- Alle understreker betydningen av kommunenes innsats og også arbeidet fra de frivillige organisasjonene, men skal vi holde innsatsen oppe må vi også bidra til kostnadsdekning, sa Senterpartiets kommunal- og innvandringspolitiske talsperson, Heidi Greni, i budsjettdebatten lørdag 12. desember.