Meny
Bli medlem

Bygg oss et folkeforsvar!

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
I en tid der verdensbildet og sikkerhetssituasjonen er i kontinuerlig endring må det ikke være tvil om hva som er forsvarets primæroppgave: å sikre og forsvare norsk territorium!


Norge må ha et nasjonalt og selvstendig forsvar med kapasitet både på land, i luft og på sjø. Hæren og Heimevernet er blant de viktigste satsningsområdene for å skape et totalforsvar med tilstedeværelse og forsvarsevne hele veien fra nord til sør. I Regjeringens langtidsplan for forsvaret er disse to sterkt tilsidesatt, og nedprioriteres til fordel for en ensidig satsning på Luftforsvaret og Sjøforsvaret.

Ja, forsvaret skal være operativt og moderne. Men et operativt og moderne forsvar er et forsvar med Heimevernet og Hæren i solid forfatning. Det er et desentralisert folkeforsvar med defensiv evne og operative baser med bemanning fra nord til sør. Forsvaret må ikke utelukkende bli et høyteknologisk, fjernstyrt forsvar med få baser og enheter. Et slikt sentralisert forsvar vil ikke ha kapasitet, responstid eller evne til å forsvare hele vårt territorium. Investeringer i nye kampfly og annen teknologi er også nødvendig til en viss grad, men må ikke gå på bekostning av en satsning på andre forsvarsgrener.

Det er bekymringsfullt at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i et lekket regjeringsnotat har uttalt at det med regjeringens forsvarsbevilgninger ikke lenger vil være mulig å beholde bredden i Forsvaret, og at det blir nødvendig å nedlegge hele kapasiteter. Det foreslås en nedlegging av en rekke baser, og en nedbemanning på nesten 25 prosent i Heimevernet.

Senterpartiet vil heller øke bemanningen i forsvaret. Vi mener at verneplikten må ligge til grunn, og vil øke det årlige inntaket av vernepliktige ved innføring av en 6-måneders HV-utdannelse.

Senterpartiet mener at vi fortsatt skal basere vår forsvarspolitikk på medlemskapet i NATO og aktivt arbeid i FN. NATO-medlemskapet må derimot ikke bli en unnskyldning for å nedruste vår egen forsvarsevne.

Neste års valg spiller en avgjørende rolle i forsvarspolitikken. Regjeringen legger opp til et forsvar som er fullstendig avhengig av bistand fra NATO og ikke egnet til å håndtere krisesituasjoner alene. Senterpartiet krever at forsvaret bygges opp slik at vi er selvstendig i stand til å håndtere kriser og konflikter av en viss størrelse.

Forsvaret har en nøkkelrolle i norsk politikk, og minst 2 prosent av BNP må bevilges til forsvaret i tråd med NATOs målsetting. Senterpartiet vil at dette skal skje senest innen 2024. Slik kan vi finansiere et tilstedeværende, desentralisert og operativt forsvar som er egnet til å utføre sin hovedoppgave; forsvar av hele Norge!

Emilie Enger Mehl
Medlem av Senterpartiets programkomité

Foto: Mariann Tveten/Nationen
Foto: Mariann Tveten/Nationen