Meny
Bli medlem

De dyrebareste

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Det snakkes mye om hvordan vi best mulig skal ta vare på barna våre og gjøre dem beredt til å møte fremtiden. Det snakkes om voksentetthet i barnehagen, individuell opplæringsplan i skolen og ressurser i barnevernet. Alt dette er selvfølgelig viktig, men hvor blir det av fokuset på helsestasjonen?

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er lovpålagte tjenester som skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot alle barn og unge i kommunen. Tjenesten skal være et gratis lavterskeltilbud, og skal være godt tilgjengelig for alle målgruppene. Helsestasjonen har hatt, og har fremdeles en sentral rolle i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid og bidrar til å sikre trygg utvikling hos barn. Helsestasjonen til barn mellom 0 og 6 år skal følge barnets fysiske, psykiske, sosiale og kognitive utvikling, samt gi informasjon og veiledning til barnets foreldre/ foresatte.

 

Stokke kommune har i dag, etter regjeringens økning for inneværende år,  ansatt i underkant av 6 årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Disse stillingene omfatter helsesøstre, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeuter, jordmor og leger, og  skal dekke kommunens behov for oppfølging av gravide, spebarn, førskolebarn, det omfattende barnevaksinasjonsprogrammet, fysioterapi til barn, foreldreveiledning om kosthold og aktivitet, råd ved overvektsproblematikk, samtale og veiledningstilbud til barn og familier som sliter (sorg, angst, barn av foreldre med rus/ psykiatri, barn av skilte foreldre), legekonsultasjoner av de minste barna, seksualundervisning i ungdomsskolen, barna ved Fossnes asylmottak, elevene ved de to videregående skolene også videre. Selv om de ansatte gjør en fabelaktig jobb, er det svært krevende, om ikke umulig, å rekke over alt og gjøre en god jobb innenfor alle områdene med dagens ressurser. Samtidig vet vi at behovet er økende og utfordringene blir stadig flere. Helsedirektoratets anbefalinger for bemanning ved helsestasjon og skolehelsetjenesten ligger langt over dagens faktiske nivå i kommunen.

 

Våre barn er våre dyrebareste og fortjener kun det beste. De er vår viktigste ressurs for fremtiden. I dag bruker vi svært mange ressurser på reparerende tiltak fremfor forebyggende. Vi må tørre å snu denne trenden – ikke ved ord, men ved handling. Det geniale ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten er at det er et lavterskeltilbud som når ut til de fleste. Ved å øke ressursene til helsestasjonen og skolehelsetjenesten vil man i større grad bli  i stand til å tidlig fange opp de som trenger det lille ekstra og lage et godt faglig opplegg rundt hver enkelt. Dette enten det gjelder foreldre som er utrygge på foreldrerollen, barn og familier som sliter med ernæring og fysisk aktivitet, psykiske lidelser eller sykdom. Å løfte helsestasjonen og skolehelsetjenesten er forebyggende og helsefremmende arbeid i praksis.

 

Jill Eirin Undem

Stokke Senterparti