Meny
Bli medlem

Den nære velferden

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet setter enkeltmennesket i sentrum når framtidas velferdsløsninger formes.

Derfor har den rødgrønne regjeringen stått for den største desentraliseringen av norsk velferd i nyere tid gjennom samhandlingsreformen. Nå handler det om å ta nye grep for å gi mennesker i sårbare situasjoner tilgang på rett hjelp til rett tid i nærmiljøet.

Samhandlingsreformen skal bygge bro mellom kommunale og statlige helsetjenester. Den enkelte skal få behandling så nært hjemmet som mulig, og sømløse overganger skal blant annet bidra til at mennesker med sammensatte og kroniske lidelser blir behandlet på en bedre og mer effektiv måte. Det aller viktigste er imidlertid at samfunnet organiseres slik at vi fremmer helse og forebygger sykdom, og etter behandling skal det raskest mulig legges til rette for en rehabilitering tilbake til et aktivt og selvstendig liv. Samhandlingsreformen må følges opp slik at disse intensjonene blir en realitet i hele landet.
Rask tilgang til riktig behandling øker mulighetene for god helsegevinst av hjelpen som gis. Ikke minst gjelder dette innen rus og psykiatri. Mellom 15 og 20 prosent av ungdom sliter med psykiske plager eller lidelser, og både ventetider og mangel på tilgjengelig helsehjelp der de er, står i veien for tidlig innsats.
Senterpartiet mener tilbudene innen psykisk helsevern primært skal bygges opp og gis i nærmiljøet. Det kommunale tjenesteapparatet skal i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten gi spesialisert helsehjelp til mennesker med psykiske lidelser. Formålet er å skape en mest mulig sammenhengende og helhetlig tjeneste tilpasset den enkeltes behov.
NAV skal gi trygghet til enkeltmennesker i perioder der disse av ulike grunner ikke kan skape tryggheten selv. Møtet med saksbehandler, regler og skjemaer må ikke oppleves som en tilleggsbelastning i en allerede vanskelig livssituasjon. Overgangen mellom ulike ordninger må gjøres smidigere. Dette vil også gjøre den enkelte raskere i stand til å bevege seg mot målet om livsmestring og deltagelse i arbeid og utdanning.
Senterpartiet vil:
·         At forebygging og rehabilitering skal være en reell del av samhandlingsreformen, noe som krever at skjevhetene i finansieringen av reformen rettes opp fullt ut fra staten.
·         Bidra til etablering av lokalmedisinske sentre med et innhold tilpasset behovene i den enkelte region, bl.a. sett i forhold til avstand til og innhold i andre helsetilbud.
·         Utarbeide en kompetansebeskrivelse for "ny type" helsearbeider som skal arbeide i feltet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kompetansebehov kan særlig være knyttet til ledelse, livsstilsykdommer, geriatri og psykiatri.
·         At økonomiske virkemidler innenfor helse og psykiatri inkluderes i samhandlingsreformen etter at erfaringene fra somatikken er evaluert og kunnskapsgrunnlaget er godt nok.
·         At det utarbeides en egen lavterskelstrategi for ungdom med behov for helsetjenester, særlig innen rus og psykiatri.
·         Åpne for at studenter, borteboende elever og andre pendlere kan knytte seg til to fastleger, slik at de har enkel tilgang til lege der de oppholder seg.
·         Evaluere NAV-reformen med målsetting om å desentralisere kompetanse og tjenester.
·         Forenkle skjemaer og regelverk både i form, språk og innhold, slik at folk får kortere vei til riktig hjelp.
·         Prioritere arbeidet med et mer selvbetjent NAV på nett, noe som også vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden.
·         Jobbe for smidigere overganger mellom ordninger, der behovet for inntektssikring og det å motivere folk til å være i arbeid kombineres.
·         Sørge for at staten tar ansvar for saksbehandlingsfeil som staten selv begår.