Meny
Bli medlem

- Distriktsverdiene må ikke settes på spill

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Tolga Sp mener at Norge trenger flere og sterkere virkemidler for at flere kompetansearbeidsplasser kan utvikles i distriktene. Her kan du lese resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet 17. november.

På sitt årsmøte 17. november vedtok Tolga Sp en resolusjon som peker på betydningen av en bevisst politikk som legger til rette for økt vekst både befolkningsmessig og i verdiskapingen i distriktene.  

FLERE KOMPETANSEAREIDSPLASSER I DISTRIKTENE GIR EN SAMFUNNSØKONOMISK GEVINST

Dagens regjering, med støtte fra KrF og Venstre, svekker distriktene med den politikken det legges opp til gjennom regjeringserklæring, statsbudsjett og politiske signaler. En reduksjon på 1/3-del av de regionale utviklingsmidlene, en reduksjon av tollvernet for norsk matproduksjon/industri, innføring av EUs postdirektiv og en mulig lemping av den differensierte arbeidsgiveravgiften er alle eksempler på tiltak som bidrar til å svekke grunnlaget for å bevare og skape nye arbeidsplasser i distriktene.

Tolga Senterparti diskuterte på sitt årsmøte behovet for å skape et variert og robust næringsliv og arbeidsmarked i Fjellregionen, fordi den framtidige veksten i arbeidsplasser i stor grad skjer innen kunnskapsintensive næringer. Den rødgrønne regjeringen var bevisste på at slike næringer må stimuleres og bygges  i alle landets regioner.

Bosettingsmønsteret er og blir sterkt knyttet opp mot arbeidsplassenes geografiske plassering. Derfor vil velfungerende arbeidsmarkeder spille en avgjørende rolle for all lokal og regional samfunnsutvikling. NOU 2011: 3 «Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet» peker på følgende: «En jevnere geografisk fordeling av veksten i kompetansearbeidsplasser kan gi samfunnsøkonomisk gevinst ved økt ressursutnyttelse og høyere verdiskaping. Alternativet kan lett bli en sløsing med den viktigste ressursen vi har; menneskene.»

I løpet av de siste 8 årene har den rødgrønne regjeringen bidratt med virkemidler som bidrar til å styrke næringslivet over hele landet gjennom:

 • Allsidige og robuste arbeidsmarkeder
  Etableringen av arkivet på Tynset er et eksempel på å styrke arbeidsmarkedet i Fjellregionen.
 • Tiltak for å utvikle flere kompetansearbeidsplasser.
  En utvikling av virkemidlene til Innovasjon Norge, tilskudd gjennom kommunale næringsfond, målrettet bruk av regionale utviklingsmidler og differensiert arbeidsgiveravgift er eksempler på dette.
 • Tiltak for å styrke og sikre rekrutteringen
  Fjelltrainee, SUM-messa, elev- og ungdomsbedrifter, utnyttelse av innvandrernes kompetanse og boligtilskudd i distriktene er tiltak som har bidratt til å styrke rekrutteringen
 • Gode og målrettede tilbud for kunnskapsutvikling på videregående- og høyskolenivå.
  2 nye videregående skoler i vår region bidrar til gode skoletilbud, og en satsing på desentralisert utdanning har vært viktig for at kompetansen kan videreutvikles hele livet i Fjellregionen.

Norge trenger flere og sterkere virkemidler for at flere kompetansearbeidsplasser kan utvikles i distriktene. Distriktene i Norge har verdier som ikke må settes på spill.

Samfunnsøkonomisk er det riktig og lønnsomt å styrke utbygginga av kompetansearbeidsplasser i alle landets regioner.

Tolga Sp