Meny
Bli medlem

Effektiv planlegging av samferdselsprosjekter

Sist endret: 27.09.2020
- Planprosessen fram til store samferdselsprosjekter er klare for byggestart er omfattende og tidkrevende. I dag tar denne prosessen i gjennomsnitt 9,5 år. Dette er kostbart og utsetter prosjekter som er viktige for folk og næringsliv. Det er derfor viktig å finne måter å redusere unødvendig tidsbruk på, sier Marit Arnstad.I april 2012 la en arbeidsgruppe, opprettet av Samferdselsdepartementet, fram en rapport som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kan effektiviseres. For å følge opp forslagene fra rapporten, besluttet regjeringen i september 2012 at det skulle settes ned en interdepartemental arbeidsgruppe på statssekretærnivå.

 Blant de viktigste forslagene i den nye rapporten fra statssekretærgruppen - er:

  • å bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til å samordne ulike interesser og til tidlig involvering i planarbeidet, særlig av statlige interesser.
  • å sette tidsfrister for utarbeiding av planer og behandling av samferdselsprosjekter.
  • å bruke ordningene for konseptvalgsutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) for å kunne effektivisere planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer å kunne avklare hovedlinjer i trasé/korridorvalg og utbyggingsstandard.
  • å kunne benytte statlig plan aktivt for å redusere tidsbruken. Det skal vurderes fra sak til sak om statlig plan skal benyttes, og hvor vedtaksmyndigheten for planen skal ligge. Eksempelvis ble det 3. september i år varslet statlig reguleringsplan for vegprosjektet E8 Sørbotn – Laukslet i Tromsø kommune for å sikre framdrift på den ulykkesutsatte strekningen. 

En del av forslagene i rapporten er også omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023, som regjeringen la fram for Stortinget i april 2013.


For flere opplysninger – se: