Meny
Bli medlem

Ei sentraliseringskåt reform som vil øydeleggje distrikta

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kommunesamanslåingsreforma har ikkje eit folkekrav bak seg, men eit sterkt behov for statleg styring av kommunane. Det er problemet. Kva enn kommunane meinar er sine utfordringar, får dei ikkje vere med på å definere kva som er problema. Reforma legg ikkje ei felles problemforståing i botn av arbeidet. Den stramme tidsplanen, frå 2014-2016, gjer reel involvering vanskeleg. Kommunereforma i 1964 var og toppstyrt, der regjeringa slo saman kommunar utan lokal forankring. Toppstyrte reformar vert sjeldan slik dei var vedtatt sentralt. Nyare dømer på det er NAV reforma og samhandlingsreforma.

 

Å selge kommunereforma som ei demokratireform vert for sp heilt feil. Lokalt i kommunane vert det færre folkevalgte, større avstand for folk til dei folkevalgte og lenger avstand til der makta er. Erfaringa er at antall byråkratar aukar. 

Kommunereforma er ei sentraliseringsreform der makt vert samla til sentrale strok. Regjeringa med støttepartia har vist til Danmark der dei har slått saman kommunar i stor stil. Det som har skjedd i Danmark fortener norsk merksemd. Sp vil seie reforma i Danmark har vore ein bygdedødar og ei byråkratireform. Danskane har ikkje spart pengar, men fjerna dei folkevalde og erstatta dei med byråkratar.

Statleg deltaljstyring av kommunane er i ubalanse med lokaldemokratiet. Det er det som er i spel med kommunereforma som vil få dramatiske konsekvensar for distriktsnoreg. Sp meiner at lokaldemokratiet skal vere sterk. Staten skal gje gode rammer og kommunane og dei folkevalde skal sjølv bestemme innafor desse.

Anne-Nora Oma Dahle, ordførarkandidat Nissedal Senterparti