Meny
Bli medlem

EIT GODT BUDSJETT FOR SOGN OG FJORDANE

Sist endret: 27.09.2020 #Sogn og Fjordane
Her kan du lese pressemeldinga frå fylkesleiaren i høve Senterpartiet sitt alternative budsjett.

 

Senterpartiet legg i dag fram sitt alternative budsjett.  – Budsjettframlegget inneheld ei lang rekke viktige tiltak for fylket vårt og Sogn og Fjordane Sp har fått stort gjennomslag for viktige saker i vårt fylke, seier fylkesleiar i Senterpartiet Sigurd Reksnes.  – Senterpartiet sitt budsjettframlegg har ei heilt anna innretning enn regjerings sitt framlegg.  Her brukar vi den politiske verktøykassa til å motverke sentralisering og styrke distrikta.  Der Regjeringa og støttepartia bevisst driv sentralisering, driv Senterpartiet ein aktiv distriktspolitikk der heile landet skal takast i bru, seier Reksnes. 

 

- I staden for ei villa nedbygging av tenestetilbod i store delar i landet frå den blå-blå regjeringa med støtte frå Venstre og Kristeleg Folkeparti, ynskjer vi eit systemskifte som aktivt arbeider for å utvikle tilbod, infrastruktur og næring i heile landet, seier Reksnes.  - I 2017 er det val av nytt storting.  Vårt alternative statsbudsjett viser kva som er viktig for Senterpartiet og som syner kva vi vil arbeide for om vi kjem i posisjon.

 

Reksnes held fram at det er mange einskildtiltak som gjeld fylket vårt i budsjettet.  Reksnes vil særleg framheve:

 

•        Ein styrka kommuneøkonomi med 94,4 mill. kroner meir til kommunane i Sogn og Fjordane enn regjeringa sitt opplegg (oversikt er vedlagt).  Dette vil betre økonomien i alle kommunane i fylket.

•        22 mill. kroner i tapskompensasjon til Sogn og Fjordane fylkeskommune og 34,3 mill. kroner meir til regional utvikling og 11,9 mill. kroner meir til næringsretta tiltak som kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift.  

•        20 mill. kroner til utbetring av flaskehalsar på E39 Byrkjelo – Sandane.

•        20 mill. kroner til planlegging og oppstart av E39 Sande-Myrmel.

•        Sogn og Fjordane får 7,3 mill. kroner meir til fylkesveier, 47,9 mill. kroner meir til tunnelvedlikehald og 10,5 mill. kroner meir til båt- og ferjedrift enn regjeringa sitt framlegg.  Senterpartiet føreslår også 100 mill. kroner til fylke med store båt- og ferjeutfgifter.

•        75 mill. kroner meir til flaum og skredførebygging nasjonalt.

•        Utviding av Vik fengsel (21 mill. kroner).

•        Auke tilskotspotten til breiband med 200 mill. kroner (nasjonal satsing).

•        100 mill. kroner til innovasjonsordninga for fornybar bygging av skip og auke i avskrivingssatsen for skip frå 14 til 20 %.

•        Betring i kraftverkskatten i Noreg som vil gje betre kommuneøkonomi i kraftverkkommunane, og legge grunnlag for reinvesteringar i kraftverka.

•        Auka kapasitet ved barnehusa (nasjonal satsing på 14 mill. kroner – medrekna oppretting av satelitt i Førde).

•        Styrking av distriktspolitiet med ei nasjonal satsing på 500 mill. kroner.

•        Nasjonal satsing på investeringsmidlar i landbruket med 200 mill. kroner.

•        Auka tilskot til Den norske kyrkja med 50,0 mill. kroner og rentekompensasjon for kyrkjebygg med 1,5 mrd. kroner (auka søknadsramme - nasjonal satsing).

•        Tilskotsordninga til fiskerihamner vert auka med 20 mill. kroner.

 

- Lista kunne vore laga mykje lenger, seier Reksnes, - mellom anna er det ei lang rekke nasjonale satsingar som og vil vere viktige for vårt fylke.  No skal vi jobbe for å få gjennom mest mogleg av dette i Stortinget.  Eg veit at både KrF og Venstre er samd i mange av desse punkta – no er det opp til dei om dei ynskjer å støtte desse og på den måten vere med å arbeide for politisk fleirtal for desse sakene.

 

– Det blir ein spennande budsjetthaust, avsluttar fylkesleiar i Senterpartiet i Sogn og Fjordane Sigurd Reksnes.

- Senterpartiet ynskjer ei desentraliseringsreform – vårt alternative statsbudsjett er eit godt utgangspunkt for dette. 

 

 

TABELL MED OVERSIKT OVER KOMMUNEØKONOMIEN.

 

Råme-tilskot

Råme-tilskot med Sp

Tiltakspakke med Sp

Kommune-garanti med Sp

Total endring med Sp

Endring i % med SP

KOMMUNANE I SOGN OG FJORDANE

6 491,4

6 585,5

0,0

0,3

94,4

1,5 %

1401 Flora

657,0

666,3

0,0

0,0

9,4

1,4 %

1411 Gulen

163,9

167,2

0,0

0,0

3,3

2,0 %

1412 Solund

66,5

66,3

0,0

0,2

0,0

0,0 %

1413 Hyllestad

99,7

100,3

0,0

0,0

0,6

0,6 %

1416 Høyanger

253,1

255,2

0,0

0,0

2,1

0,8 %

1417 Vik

176,8

177,5

0,0

0,0

0,7

0,4 %

1418 Balestrand

94,4

94,2

0,0

0,1

0,0

0,0 %

1419 Leikanger

132,8

138,4

0,0

0,0

5,6

4,2 %

1420 Sogndal

401,7

408,3

0,0

0,0

6,6

1,6 %

1421 Aurland

118,1

119,0

0,0

0,0

1,0

0,8 %

1422 Lærdal

138,1

139,3

0,0

0,0

1,1

0,8 %

1424 Årdal

302,0

302,7

0,0

0,0

0,7

0,2 %

1426 Luster

308,0

310,6

0,0

0,0

2,6

0,8 %

1428 Askvoll

194,5

197,7

0,0

0,0

3,2

1,6 %

1429 Fjaler

197,6

199,2

0,0

0,0

1,6

0,8 %

1430 Gaular

186,2

193,1

0,0

0,0

6,8

3,7 %

1431 Jølster

188,2

189,8

0,0

0,0

1,6

0,8 %

1432 Førde

687,8

695,5

0,0

0,0

7,7

1,1 %

1433 Naustdal

174,8

181,2

0,0

0,0

6,4

3,7 %

1438 Bremanger

255,9

258,0

0,0

0,0

2,1

0,8 %

1439 Vågsøy

344,1

349,2

0,0

0,0

5,1

1,5 %

1441 Selje

172,8

175,1

0,0

0,0

2,2

1,3 %

1443 Eid

324,8

330,2

0,0

0,0

5,4

1,7 %

1444 Hornindal

83,4

84,0

0,0

0,0

0,7

0,8 %

1445 Gloppen

353,8

363,9

0,0

0,0

10,2

2,9 %

1449 Stryn

415,4

423,4

0,0

0,0

8,0

1,9 %