Meny
Bli medlem

En dårlig dag for norske distrikter

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen kutter en rekke utviklingstiltak i distriktene. ? Det blir vanskeligere å drive næringsutvikling i norske kommuner med dette budsjettet, sier partileder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

Med Senterpartiet i regjering har regional utvikling og næringsutvikling over hele landet fått et voldsomt løft de siste åtte årene. Det har gitt folkevekst i et rekordstort antall kommuner og stor vekst i nye arbeidsplasser. Den blå regjeringen brukte første anledning til å redusere denne innsatsen kraftig.

– Det er et tydelig signal fra den nye regjeringen om at den vil satse mindre på arbeidsplasser i norske distrikter enn den rødgrønne regjeringen. Innovasjon Norge og SIVA  mister over 600 millioner kroner i viktige utviklingsmidler for grundere og bedrifter rundt omkring i landet, sier Navarsete. I tillegg er det kutt i en rekke poster som har stor betydning for nyskaping og samfunnsutvikling landet rundt.
Regjeringen avvikler Bolystprogrammet for å spare 45 millioner kroner. Fylkeskommunens arbeid med regional utvikling kuttes med 430 millioner kroner.
– Dette er en rasering av den viktige verdiskapningen som pågår i hele landet. Den blå regjeringen vil fjerne muligheten for å starte nye bedrifter og skape gode arbeidsplasser på mindre steder i norske distrikter. Jeg er bekymret over at regjeringen allerede i sitt første budsjett vil endre det norske samfunnet fra et land for alle til et samfunn preget av hardere konkurranse og mer press, sier Liv Signe Navarsete.
Fylkeskommunen mister en stor del av utviklingsmidlene den rødgrønne regjeringen har innført for å sikre verdiskapningen over hele landet. Til gjengjeld kanaliserer regjeringen 250 millioner gjennom fylkeskommunen til fylkesveier.
– Det er positivt at fylkesveiene styrkes, men det er dramatisk at det går så kraftig ut over den regionale utviklingen som pågår i alle landets fylker. Det er en direkte svekkelse av norske distrikter, sier Navarsete.
Regjeringens budsjett er sterkt preget av at den tar mindre hensyn til den spredte bosettingen i Norge enn den rødgrønne regjeringen. Kjøp av posttjenester kuttes med 50 mill., samtidig som man foreslår å gjennomføre EUs tredje postdirektiv og å redusere kravet til antall omdelingsdager fra seks til fem dager i uken.
– Dette er starten på et takstifte, som vil ramme svært mange rundt omkring i landet. Jeg frykter at dette er starten på en gradvis avvikling av det vi kjenner som Posten i Norge, sier Navarsete.

Innbyggertilskuddet til kommunene reduseres med 576 mill.kr.  Dette motvirkes av reduksjon eller endringer i oppgaver.
– Det er vanskelig å få tak i hvordan regjeringen vil redusere eller endre oppgaver. Det er grunn til å frykte at oppgavene blir de samme, men at pengene forsvinner. Jeg ville heller sett at oppgavene opprettholdes og kommuneøkonomien styrkes, slik den rødgrønne regjeringen har gjort i åtte år, sier Liv Signe Navarsete.
Regjeringen går inn for at makspris for barnehager reverseres ved at den rødgrønne regjeringens forslag om redusert pris på 45 kr. pr. måned ikke gjennomføres.  Det foreslåtte tiltak om å ha to barnehageopptak i året stoppes.  Dette gir innsparinger for kommunene på 400 mill.kr, men nå er det foreldrene som får regningen.
– Det er blå politikk i praksis. Mindre skatter til de rike og økte utgifter på vanlige barnefamilier. Dette liker jeg dårlig, sier Navarsete.

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer (nettleie) reduseres fra 120 millioner kroner til 30 millioner kroner. Denne regningen på 90 millioner kroner sendes direkte til husstander og bedrifter som ligger langt unna hovednettet.
– Det som er mest alvorlig med dette budsjettet er den klare endringen i norsk politikk, som i første rekke rammer de mange hundre tusen innbyggerne som ikke bor i de store byene og tettest befolkede områdene. Her kommer regjeringen til å møte sterk motstand i Stortinget, sier Liv Signe Navarsete.


Fakta regional utvikling:
• Tilskudd til fylkeskommunenes arbeid med regional utvikling reduseres med 430 mill.kr.
• Redusere bevilgningen til Nasjonal samarbeid for regional utvikling med 10 mill.
• Nasjonale tiltak for regional utvikling, reduseres med 85 mill.kr. fra 587 til 502 mill.kr.
• Bolystprogrammet avvikles, innsparing 45 mill.kr.
• Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker reduseres med 5 mill.kr.
• Utviklingsprogrammet for små og mellomstore byer som regional vekstkraft, utvides til å gjelde alle typer byregioner.
• Kompetansesenter for distriktsutvikling
• Bevilgningen reduseres med 5 mill.kr. fra 33,2 til 28,2 mill.kr.
• Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform. Kompetansesentrene for distriktsutvikling skal få en funksjon som ressurssenter for kommunesammenslåinger.

 
Fakta kommuneøkonomi:
• Realvekst i frie inntekter på 5,48 mrd. kr., en økning på 280.  1,18 til fylkene og 4,3 til kommunene
• Innbyggertilskuddet til kommunene reduseres med 576 mill. kr. Anslått pris og kostnadsveksten oppjusteres fra 3 pst til 3,1 pst.
• Økt likebehandling mellom private og kommunale barnehager.  Tilskuddet til private økes fra 96 til 98 pst.  Koster 69 mill.kr.
• Makspris for barnehageplass videreføres på 2013 – nivå .  Gir en reduksjon i rammetilskuddet på kommunene på 163 mill.kr. som hentes inn fra foreldrebet.
• Opptrapping mot to barnehageopptak gjennomføres ikke.  Sparer kom. for 241 mill.kr.
• Ordningen med gratis frukt og grønt avvikles.  Redusert kostnad på 107 mill.kr.
• Redusert egenandel for personer på dobbeltrom.  Koster kommunene 15 mill.kr.
• Øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid.  Beløpet 343 mill.kr., belastes det kommunale rammetilskuddet.