Meny
Bli medlem

En framtidsrettet eldreomsorg

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Undersøkelser viser at Norge har en svært god offentlig eldreomsorg i forhold til de aller fleste land vi kan sammenligne oss med, men det er likevel stor variasjon mellom kommunene. Vi lever lenger og blir stadig friskere. Undersøkelser viser og at de fleste ønsker å bo hjemme, og få utført tjenester i hjemmet. Vi har og stor tillit til de som jobber innenfor eldreomsorgen, men vi har mindre tillit til systemene som legger premissene for tjenestene, skriver Jan Thorsen, mangeårig ordfører i Nome.

. Fram mot 2040 vil det bli omtrent dobbelt så mange personer over 67 år som i dag, noe som vil gi oss store utfordringer. Forebyggende helsearbeid vil derfor bli svært viktig, slik at flest mulig kan ha god helse selv ved høy alder. Mange er bekymret for å bli gammel, og mye av bekymringen er knyttet til om det kan gis et forsvarlig og godt omsorgstilbud når det er behov for det. Mye av diskusjonen om eldreomsorg i Norge handler om utbygging av nye sykehjemsplasser og fornying av allerede eksisterende.

 Senterpartiet mener det er svært viktig å fortsatt holde et høyt trykk på bygging av sykehjemsplasser. Samtidig bør vi alle erkjenne at det er umulig å bygge seg ut av utfordringene innenfor eldreomsorgen. Framtidas eldreomsorg må etter Senterpartiets mening være sammensetning av tilbud som gjør det mulig å bo i eget hjem lengst mulig. Mange eldre opplever ensomhet og isolasjon. Det nettverk av f. eks. arbeidskollegaer er borte, barn bor kanskje langt borte og helsa er sviktende. Dette er forhold som reduserer livskvaliteten, og som i flere tilfeller kan forverre en sykdomssituasjon. Senterpartiet vil derfor legge til rette for dagsentertilbud hvor eldre kan treffes og være med på ulike aktiviteter hvis de ønsker det. Et slikt senter bør lokaliseres i nærmiljøet, og vi mener at mennesker med en demensdiagnose skal gis rett til et slikt tilbud. I mange kommuner er hjemmetjenestene selve bunnstokken i den lokale eldreomsorgen, og dyktige ansatte gjør en svært god jobb!

 Senterpartiet vil legge til rette for at hjemmetjenestene skal bli enda bedre, ved blant annet større grad av tverrfaglighet og høyere legedekning. For å få til det må kommunene gis gode økonomiske rammevilkår, - det sier vi et klart ja til, på bekostning av løfter om store skatteletter. Det gjøres veldig mye godt og verdifullt omsorgsarbeid av pårørende til eldre. Senterpartiet mener dette må verdsettes klart høyere enn hva som er tilfelle i dag. Det vil vi gjøre ved å øke omsorgslønna, og ikke minst vil det være viktig å få plass mer fleksible permisjons- og avlastningsordninger for de som tar seg av sine pleietrengende. Sykepleier og legeutdanningene har for tida god rekruttering. Utfordringen er knyttet til utdanningen av helsefagarbeidere hvor rekrutteringen ikke står i forhold til behovet.

 Senterpartiet mener at statusen til helsefagarbeideren må økes for å få opp rekrutteringen til dette verdifulle yrket. Senterpartiet mener at for å få dette til så må det sikres heltidsstillinger og det må på plass rekrutteringsprogram for menn. Det finnes gode eksempler på både heltid og mannlige rekruttering som bevis på at det nytter! Igjen vil det være viktig at kommunene gis et godt økonomisk handlingsrom. Det finnes ingen lettvint veg til gode løsninger i eldreomsorgen. Det er viktig å tenke nytt innenfor dette feltet, samtidig som vi erkjenner at omsorgstjenester er, og vil være ressurskrevende, hvis de skal fungere på en god måte. Det er mye som fungerer veldig bra i dagens eldreomsorg, men i Senterpartiet er vi utålmodige, - vi vil få gjort noe med det som ikke fungerer som det skal!