Meny
Bli medlem

EN LØSNING FOR SKOGEN

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
- Telemark Senterparti er utålmodige etter å få på plass en tiltakspakke for skognæringa, sier Stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide.

Stortingskandidat for Senterpartiet, Beate Marie Dahl Eide, er svært glad for at Arbeiderpartiet nå utformer en konkret skogpolitikk. - Dette gir godt håp om at vi sammen skal finne gode løsninger for skogindustrien. Det er godt nytt for næringa at Arbeiderpartiet nå også er på banen med gode konkrete forslag, sier Dahl Eide.

Senterpartiet vedtok på sitt Landsmøte tidlig i april en tydelig uttale om behovet for virkemidler for lønnsomhet i skogbruk og treforedlingsindustri. Dahl Eide er glad for at forslagene fra  Arbeiderpartiet er på linje med det Landsmøtet i Sp gikk inn for, og at man nå står sammen om framtida for ei så viktig Telemarksnæring.
 
Dette var en viktig sak på Senterpartiets Landsmøte, og Dahl Eide sier at hele Senterpartiet er svært bekymret for utviklingen i skogbruket og treforedlingsindustrien. - Regjeringa må i tett dialog med næringa iverksette tiltaksom umiddelbart kan stanse den negative utviklinga, og gi Norge en framtidig robust verdikjede for skog. Ringvirkningene er store - mange i små lokalsamfunn mister jobben og skogeiere har ingen steder å levere tømmer, sier Dahl Eide. 
 
Senterpartiet krever at myndighetene stiller opp med hele virkemiddelapparatet for å finne løsninger på dagens kritiske situasjon. - Ingenting skal vere uprøvd, fastslår Dahl Eide. - Vi forutsetter at det må samarbeides på tvers av departementer og virkemiddelapparat som for eksempel Enova , Innovasjon Norge og Siva, og iverksettes treffsikre tiltak som kan bidra til økt lønnsomhet og reduserte kostnader på kort og lang sikt.  Det må stimuleres til samarbeid med private eiermiljøer både for kunnskaps- og økt kapitaltilgang. Tiltak for økt bruk av bioenergi er en viktig del av dette. Økt satsing på FOU og omstilling er et nødvendig bidrag. Gjennom innovasjon må det utvikles nye produkter.
 
Noe av det viktigste er satsing på infrastruktur, mener Dahl Eide. Det må satses på infrastruktur fra skog til foredlingssted og andre tiltak som vil redusere transportkostnadene. Det må legges til rette for økt utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier.  Innenfor det offentlige veinettet må tillatt lengde på tømmertransport økes til 24 m og tillatt tyngde til 60 tonn. Dette vil gi store innsparinger for næringen. Vi lever ikke med at transportkostnadene er langt høyere enn i Sverige, fastslår Dahl Eide.
 
Senterpartiet har en klar forventning om økt statlig, finansiell innsats ved investeringstilskudd, og mener at både langsiktige risikolån og det å gå inn med eierkapital må vurderes. Bruk av CO2-avgift på svart karbon vil også vere med å øke lønnsomheten ved bruk av grønt karbon.
 
- Dagens krise i skognæringa krever rask handling. Skogbruk er en viktig del av framtida vår. Konsekvensene for Telemark kan bli dramatiske , avslutter Dahl Eide.