Meny
Bli medlem

En regjering for å løse framtidas utfordringer

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har vært en viktig kraft i å forme og omforme det norske samfunnet. Senterpartiet tar ansvar ved å styre landet.

Partiets ideologi med basis i forvaltertanken, folkestyre, desentralisering og sosial og geografisk utjevning, er det grunnleggende fundament for fortsatt å kjempe for våre verdier i regjering.
Vi lever i dag i en verden med store utfordringer på klimaområdet, mangel på mat og vann, økonomiske kriser og stor arbeidsledighet, og ujevn fordeling av ressurser og muligheter.

Norsk politikk må ta hensyn til disse utfordringene samtidig som den sikrer vekst og velferd i Norge. Åtte år med Senterpartiet i regjering sammen med Arbeiderpartiet og SV har vist at dette er mulig.

Senterpartiet vil videreutvikle dagens Norge på en framtidsrettet måte ved å:
•    legge til grunn en ansvarlig økonomisk politikk, handlingsregelen og en fornuftig skattepolitikk.
•    sikre langsiktig forvaltning som høster ressursene på en måte som ikke forringer mulighetene til fremtidige generasjoner
•    øke produksjonen av norsk mat til en voksende norsk befolkning slik at vi i minst mulig grad må øke importen av mat fra en verden som sulter. Gjennom fortsatt vekst i sjømatnæringa vil Norge også gi et viktig bidrag til å fø en økende befolkning i verden.
•    tilrettelegge for og stimulering av næringslivet i fastlandsnorge, for å sikre framtidig verdiskaping og unngå en ytterligere todeling av norsk økonomi.
•    la nasjonale verdier som energi og mineraler komme hele samfunnet til gode, også for kommende generasjoner
•    produsere og bruke fornybare ressurser som reduserer klimautslipp og gir lokal og regional verdiskaping
•    bygge landet sammen gjennom en markant økning i satsingen på samferdsel, redusere avstandsulemper og redusere utslippene gjennom økt kollektivsatsing
•    gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet, også i eldre år
•    modernisere eldrepolitikken med fokus på de eldres ressurser, mental og fysisk helse og hjelp når det trengs
•    gjøre kulturløftet 3 til et lokalt kulturløft for folkebibliotek, kulturskoler og frivillig innsats som kor og korps. Kulturell deltagelse for alle sikrer sosial, geografisk og økonomisk utjevning, og gir fellesskap og felles identitet
•    desentralisere beslutninger slik at flest mulig kan delta i samfunnsutformingen og sikre kommunenes økonomi
•     tilrettelegge for aktiv næringspolitikk, økt verdiskapning og arbeidsplasser i hele landet slik at folk kan leve sine gode liv lokalt
•    være en garantist mot norsk EU-medlemskap
Dette vil være sentrale politikkområder for Senterpartiet i en ny rød-grønn regjeringserklæring. Dette er viktige politiske løsninger for å møte de samfunnsutfordringer vi ser komme, og som vil ivareta de mange gode sidene ved dagens norske samfunn.