Meny
Bli medlem

Et budsjett for hele landet

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet legger i dag frem sitt alternative statsbudsjett. Budsjettet inneholder en ambisiøs og nødvendig satsing på distrikts-Norge på i underkant av 11 milliarder. Senterpartiet reverserer en rekke av regjeringens kutt i ordninger som er viktige for å skape arbeidsplasser og gode nærmiljø i distrikts-Norge. I tillegg fremmer partiet flere forslag til offensive satsinger som skal komme lokalsamfunn over hele landet til gode.

Arbeidsledigheten i Norge er stigende, og Senterpartiet prioriterer tiltak som bidrar til å skape arbeidsplasser i hele Norge.

-    Utvikling av grunnleggende infrastruktur som veier, jernbane, flyplasser, havner og bredbånd er viktig for å kunne utnytte ressursene og skape gode nærmiljø over hele landet.  Derfor bevilger Senterpartiet økte midler til blant annet utbedring av flaskehalser på riks- og fylkesveier, rassikring av veier, mobildekning langs viktige samferdselsårer og bredbåndsutbygging i distriktene. Disse tiltakene vil legge til rette for et mer livskraftig næringsliv i distriktene, der mange av de viktigste næringene i landet har sitt hovedsete, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

I mange lokalsamfunn i distriktene er behovet for arbeidsplasser stort. Senterpartiet prioriterer å opprette nye statlige arbeidsplasser og å bruke statlige midler på å skape nye arbeidsplasser.
-    Vi prioriterer økte rammer til fylker og kommuner som rammes av regjeringens kuttpolitikk på til sammen 3,7 milliarder kroner. Dette er helt nødvendig for at kommunene skal klare å opprettholde velferdstilbudet samtidig som de må settes i stand til å takle store utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger. Vi har også lagt inn 600 millioner i økte bevilgninger til regional utvikling og nyskaping for å kunne skape nye arbeidsplasser over hele landet. I tillegg prioriterer vi en rekke oppstartsbevilgninger som legger til rette for oppbygging av statlige arbeidsplasser utenfor de store byene, fortsetter Vedum.

Regjeringen har foreslått å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten. Regjeringens forslag innebærer en omfattende strukturendring. 288 desentraliserte kommunale kemnerkontorer reduseres til 33 sentraliserte statlige enheter der hovedtyngden av arbeidsplassene lokaliseres i de største byene. Senterpartiet går imot forslaget.

-    Skatteoppkreverfunksjonen er viktig for kommunene og kommunenes økonomiske fagmiljø og det står i direkte motstrid til hensikten med kommunereformen å frata kommunene denne oppgaven. Kommunene har lyktes svært godt som skatteoppkrevere blant annet fordi nærhet til skatteyterne bidrar til høy innkrevingsgrad og god service. Nærhet og god lokalkunnskap er også viktig for effektiv og målrettet arbeidsgiverkontroll, avslutter Vedum.