Meny
Bli medlem

Et rettferdig kommunalt inntektssystem

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
Østfold Senterpartiet tar sterk avstand fra Regjeringens forslag til nytt inntektssystem sier fylkesleder Tron Kallum. Han sier videre at det kommunale inntektssystemet skal sikre at innbyggere over hele landet skal ha et likeverdig tjenestetilbud og at inntektssystemet bør være nøytralt i forhold til kommunestruktur.

I regjeringens høringsnotat om nytt inntektssystem sies det at målet med endringene (av de regional­politiske) er både at tilskuddene skal bli mer treffsikre med hensyn til distriktspolitiske målsettinger, og at de skal bli mer nøytrale.  Dette er ikke i samsvar med de faktiske forslagene. Tvert imot legges det i stedet opp til endringer som er til fordel for de mest folkerike kom­munene og endrings­forslagene brukes for å favorisere endringer i kommune­strukturen. 

Østfold Senterparti tar sterk avstand fra forslaget om å bruke inntektssystemet til å tvinge kommunene til å ta en beslutning om kom­munesammenslåing innen en fast frist, ved å fjerne inndelingstilskuddet som skal sikre at strukturendringer ikke slår negativt ut økonomisk.

Likeverdige tjenester må innebære at sentralisering av statlige tjenester kompenseres for de områder som får dårligere dekning.   Dette gjelder f.eks. distrikter der det blir lengre responstid for ambulanse og politiutrykninger enn måltallene.  Likeledes må det kompenseres for innbyggertall i kommunene som skyldes ulik fordeling av statlige tjenestemannsstillinger.  Dette er også statlige overføreringer.

Et samlet årsmøtet i Østfold Senterparti mener at forslaget slik regjeringen sendte det ut, er i strid med de anførte målene for et godt inntektssystem. 

Vi forventer at regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet i kommuneproposisjonen sikrer forutsetningene for et likeverdig kommunalt tjenestetilbud basert på bosetting i hele landet.

 

For ytterligere kommentarer, kontakt fylkesleder Tron Kallum – 909 34 122