Meny
Bli medlem

Fem nye næringsklynger i Arena-programmet

Sist endret: 27.09.2020
- Arena-programmet har en sentral rolle i utviklingen av sterke næringsmiljøer rundt om i landet. De fem nye klyngene, med tilhold i forskjellige landsdeler og fylker, representerer næringer som både har sterk regional forankring og gode muligheter for vekst i internasjonale markeder, sier statssekretær Eli Blakstad (Sp) i KRD.

Fem nye næringsklynger fra mange deler av landet fikk i dag status som Arena-prosjekter. Målet er økt verdiskaping for bedriftene gjennom bedre samarbeid. De fem får årlig støtte på 1,5 – 2,5 millioner kroner de neste tre årene.

De nye Arena-klyngene er:

  • Arena møbel/interiør i Møre og Romsdal
  • Arktisk maritim klynge i Sør-Troms
  • DesignArena i Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Oceans Ingredients Cluster langs kysten fra Sogn og Fjordane til Trøndelag
  • Subsea Valley i Buskerud og Akershus

Målet med Arena-programmet er å øke verdiskapningen i regionale næringsmiljøer ved å stimulere til samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. De fem nye prosjektene vil motta mellom 1,5-2,5 millioner kroner i årlig støtte over tre år fra 2014. Arena-programmet mottok 18 søknader til årets utlysning.

- Bedrifter i klynger både samarbeider og konkurrerer med hverandre. Ved å stimulere hverandre til innovasjon, kompetanseutvikling og markedsarbeid, står de også sterkere rustet for å lykkes i tøffe internasjonale markeder. Arena-programmet gir starthjelp til klynger i tidlig fase og er et godt virkemidle for å fremme praktisk og målrettet næringsutvikling, sier statssekretær Jeanette Moen i Nærings- og handelsdepartementet.

- Arena-programmet har en sentral rolle i utviklingen av sterke næringsmiljøer rundt om i landet. De fem nye klyngene, med tilhold i forskjellige landsdeler og fylker, representerer næringer som både har sterk regional forankring og gode muligheter for vekst i internasjonale markeder, sier statssekretær Eli Blakstad i Kommunal- og regionaldepartementet.

De nye Arena-prosjektene er:

Arena Møbel/Interiør
Klyngen Arena Møbel/Interiør har en kjerne av 12 møbel- og interiørbedrifter, som vil bli best i verden på samarbeid og kompetanse om merkevarebygging, produktutvikling og konseptualisering i møbel-/interiørbransjen. Klyngen vil bygge flere og sterkere internasjonale merkevarer gjennom mer systematisk samspill mellom bedriftene og med eksterne kompetansemiljøer. Fra sitt knutepunkt i Møre og Romsdal har klyngen flere av Norges sterkeste internasjonale merkevarer med på laget.

Arktisk maritim klynge
Det tøffe klimaet i nord stiller særskilte krav til maritim teknologi og operasjoner. Arktisk maritim klynge vil utvikle utstyr, design og prosesser som gjør det effektivt, trygt og miljømessig robust å drive maritim virksomhet i arktisk klima. Klyngen har sitt tyngdepunkt i Sør-Troms og representerer hele verdikjeden av rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere, fra Kirkenes til Trondheim. Den omfatter et trettitalls bedrifter med nesten tre tusen ansatte og to milliarder kroner i årlig verdiskaping.

DesignArena
Bedriftene i klyngen DesignArena bistår innovative virksomheter med å skape konkurransefortrinn gjennom strategisk design. Gjennom klyngesamarbeidet vil DesignArena bidra til at bedriftene blir mer lønnsomme, mer internasjonale, og til at de utvikler bærekraftige løsninger. Klyngepartnerskapet består av 25 bedrifter som arbeider med industri-, interaksjons- og servicedesign og har tilhold i Hordaland og Sogn og Fjordane. Klyngen har et bredt mangfold, fra konserner til enkeltmannsforetak, med til sammen mer enn 450 ansatte og årlig omsetning på 640 millioner kroner.

Ocean Ingredients Cluster
Bedriftene i Ocean Ingredients Cluster gjør restråstoff som tidligere ble regnet som avfall fra fiskeri og havbruk, om til verdifulle marine oljer og proteiner som brukes i næringsmidler, helsekost, legemidler m.m. Internasjonalt er etterspørselen etter denne typen produkter sterkt økende. De 18 bedriftene i klyngen har tilhold langs kysten fra Sogn og Fjordane til Trøndelag og representerer havgående fiskeflåte, oppdrettsnæring, tradisjonell landbasert foredlingsindustri og foredlere av Omega-3 og marine proteiner. Gjennom sterkere samhandling ønsker klyngen å utvikle seg fra å være enkeltleverandører til å bli en møteplass for ledende aktører på verdensmarkedet for marine ingredienser.

Subsea Valley
Kjernen i klyngen Subsea Valley er bedrifter i Buskerud og Akershus som leverer produkter og tjenester til operatørselskapene i olje- og gassektoren. Klyngen omfatter alt fra noen av Norges industrilokomotiver til mindre bedrifter. Med mer enn 20 000 arbeidsplasser og en årlig omsetning på 55 milliarder kroner har bedriftene i klyngen to tredeler av verdensmarkedet for subsea-installasjoner. Klyngens mål er å stimulere samarbeid som setter systemintegratorer og utstyrsleverandører i stand til sammen å ta ansvar for en større del av leveransene.

Kontakter

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.
Nærings- og handelsdepartementet sin pressetelefon: 90 25 13 03.
Innovasjon Norge, programleder for Arena, Jon Kveine, telefon 907 47 565.

For klyngene

Arena Møbel/Interiør, kontakt: Jon Erlend Alstad fra Ekornes, telefon 474 55 340
Arktisk maritim klynge, kontakt: Stig Nerdal fra Transportutvikling AS, telefon 958 71 905
DesignArena, kontakt: Monica Hannestad fra Design Region Bergen, telefon 907 54 600
Ocean Ingredients Cluster, kontakt: Oddvar Skarbø fra Ålesund Kunnskapspark, telefon 901 25 358
Subsea Valley, kontakt: Monica A. Paulsen fra FMC, telefon 909 90 971

Om Arena-programmet

Næringsklyngeprogrammet Arena har i 2013 en ramme på ca 60 millioner kroner i statlig finansiering. Programporteføljen fornyes gjennom en årlig søknadsrunde, og nye prosjekter annonseres i juni hvert år. Deltakelse i Arena-programmet innebærer støtte over tre år til utvikling av klyngesamarbeidet. I 2013 har 23 klynger Arena-status, og mer enn 1400 bedrifter, 100 FoU- og kunnskapsbedrifter og en rekke andre partnere er involvert i prosjektene. Arena-programmet forvaltes av Innovasjon Norge i samarbeid med Norges forskningsråd og SIVA. For mer informasjon, se http://www.arenaprogrammet.no/