Meny

Finnmark Senterparti stiller miljøkrav til Gruvedrift

Fylkesstyret i Finnmark Senterparti ser store miljøutfordringer ved Gruvedrift i Repparfjorden. Konsekvensene kan blir store i forhold til reindrift og fiskeressurser ved sjødeponi av overskuddsmasser.

Karasjok 01.7.13 PM Selskapet Nussir ASA sine planer om gruvedrift i Kvalsund kan ikke aksepteres. De negative konsekvensene er betydelig større enn de positive. Styret i Finnmark Senterparti har i styremøte den 27.6.13 behandlet saken om utvinning av kobberforekomsten på fjellet Nussir i Kvalsund kommune. Vi mener at foreliggende utredninger synliggjør at de negative konsekvenser ved foreslått utbygging kan bli store. Spesielt gjelder dette etablering av et sjødeponi som kan få alvorlig konsekvenser for store sjøområder. Styret ser også alvorlig på de negative effekter utbyggingen vil ha for reindrifta i området og særlig de kummulative effekter for det berørte reinbeitedistriktet Det er allerede mangel på arbeidskraft i regionen og dette antas å være situasjonen i lang tid fremover. Samtidig må det forventes at foreslått utbygging vil føre til innpendling av arbeidskraft fra utlandet. Etableringen vil derfor gi en minimal sysselsettingseffekt lokalt, og betydningen for den kommunale økonomien vil være marginal, særlig fordi dagens minerallovgivning ikke åpner for at kommunen kan beskatte slik etablering. En totalvurdering av de positive og negative konsekvenser tilsier at det ikke bør gis tillatelse til å utvinne kobberforekomsten på fjellet Nussir i Kvalsund kommune. Dersom det kan finnes frem til løsninger med reduserte utslipp, ingen dagbrudd og mer lokal verdiskapning, bør etablering vurderes på nytt. Finnmark Senterparti vil derfor kreve at det ikke gis utslippstillatelse og foreliggende innsigelser til reguleringsplanen må tas til følge. For Finnmark Senterparti Tore-Jan Gjerpe Fylkesleder