Meny

Flere oppgaver og folkeavstemning

Sist endret: 16.03.2017
Aust-Agder Senterparti har vedtatt følgende uttalelse om regionreformen og samtalene med Vest-Agder:

Aust-Agder Senterparti er skuffet over at regjeringens forslag til regionreform ikke inneholder nye oppgaver til regionnivået.

Regjeringen har tydeligvis ikke tatt innover seg den massive kritikken av måten de gjennomfører kommunereformen på, for nå kjøres regionprosessen på en akkurat like dårlig måte som kommuneprosessene. Først skal det slås sammen, så skal vi få greie på hva regionene skal drive med. Det er også grunn til å være  kritiske til at regionreformen skal gjennomføres uten at man vet resultatet av kommunereformen.

Senterpartiet er ikke negative til å danne nye, større regioner som erstatning for fylkeskommunen.  Men det forutsetter tre ting:

  • Prosessene rundt dannelse av nye, større regioner skal være lokalt forankret, og at innbyggerne blir hørt gjennom folkeavstemning
  • Staten må avgi betydelige oppgaver til regionnivået
  • Statlig forvaltning skal organiseres slik at direktoratene og ulike etater har sammenfallende grenser med fylkene.  I tilfeller hvor organiseringer bør skje i større enheter enn antall fylker tilsier, skal etatsgrensene ikke dele fylker

Senterpartiets alternativ er et folkevalgt regionnivå som får overført betydelige oppgaver fra staten. Sykehus, barnevern, regional vegadministrasjon og forvaltningsoppgavene til fylkesmannens landbruks og miljøavdelinger er områder som vi ønsker lagt til regionnivået.

Aust-Agder Senterparti mener allikevel at man bør gå videre med de drøftingene som allerede er i gang med nabofylket. Agderfylkene har alltid hatt et nært og godt samarbeid, og det ville være svært uheldig om fylkene blir splittet hvis f.eks. Vest-Agder går mot Rogaland.

Folkeavstemningen i 2011 viste et solid flertall i Aust-Agder mot sammenslåing med Vest-Agder. Det er derfor en forutsetning for Senterpartiet at dersom det blir enighet om å danne en ny region med Vest-Agder må dette ut til ny folkeavstemning før det gjøres endelig vedtak.