Meny
Bli medlem

Flere ruskjørere blir tatt med ny lovgivning

Sist endret: 27.09.2020
? At flere som kjører i narkotika- eller medikamentrus nå blir tatt og dømt i retten, gjør det tryggere å ferdes på norske veger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 

Etter at nytt regelverk for kjøring med annen rus enn alkohol ble innført 1. februar 2012, har antall saker der politiet har stanset bilførere på grunn av mistanke om ruspåvirket kjøring økt betydelig.

– At flere som kjører i narkotika- eller medikamentrus nå blir tatt og dømt i retten, gjør det tryggere å ferdes på norske veger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

– Sammen med en rekke andre trafikksikkerhetstiltak rettet mot både kjøretøy, veg og fører, vil det nye regelverket kunne bidra til at tallet på trafikkdrepte i Norge reduseres, sier samferdselsministeren.

Tallet på trafikkdrepte i 2012 var det laveste siden 1950, 145 personer ble drept i trafikken i 2012, 23 personer færre enn i 2011.

Like regler som for kjøring med alkohol
Etter at de nye reglene trådte i kraft 1. februar 2012, er kjøring med alkohol og kjøring med annen rus likestilt og har fått de samme straffbarhets- og straffeutmålingsgrenser. Det betyr at det nå er lettere å avdekke ulovlig kjøring med rus og at slike saker går raskere igjennom rettssystemet enn tidligere. Slik var det ikke før.

For rusgivende legemidler og narkotika har det ikke vært fastsatt straffbarhetsgrenser. I slike saker har skyldspørsmål og straffeutmåling i stor grad vært basert på medisinske sakkyndiges vurderinger i hver enkelt sak. I praksis har dette ført til at kjøring med alkohol har blitt behandlet strengere enn kjøring med narkotika eller rusgivende legemidler.

- Det er svært positivt at dette nå er endret. Kjøring i ruspåvirket tilstand er et alvorlig og økende trafikksikkerhetsproblem og må bekjempes, sier samferdselsministeren.

Tall fra Ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen viser at kjøring i ruspåvirket tilstand var en medvirkende faktor i 22 prosent av dødsulykkene i perioden 2005-2011. Dette omfatter både promillekjøring og kjøring under annen rus.

Politiet stanser flere
Også politiet er fornøyd med det nye regelverket.

- Lovendringen fremmer trafikksikkerhet og bidrar til at politiet mer effektivt enn tidligere kan forebygge og avdekke ulovlig kjøring med rus. Politiet har nå fullmakter til å teste mot narkotika- og medikamentrus på lik linje som for alkohol – uten skjellig grunn til mistanke. Faste lovbruddsgrenser forenkler dessuten bevissikring og etterforskning, sier Runar Karslen, sjef for Utrykningspolitiet.

Antall saker der politiet har stanset bilførere pga mistanke om ruspåvirket kjøring har økt med 11 prosent etter at den ny lovgivningen ble innført:

- 2010: 7675
- 2011: 7771
- 2012: 8611 (11 prosent økning fra 2011)

I saker som ble sendt Folkehelseinstituttet for analyse etter mistanke om ruskjøring ble det påvist ett eller flere rusgivende stoffer i 97 prosent av sakene. Spredning i antall påviste stoffer i hver sak er fra 0 til 12, mens gjennomsnittet ligger på 2,5.

- Dette er urovekkende når vi vet at flere rusmidler brukt samtidig øker risikoen for trafikkulykker, sier Marit Arnstad.

For mer informasjon om det nye regelverket for kjøring i annen rus enn alkohol:

Samferdselsdepartementets pressemelding ved innføring 1. februar 2012

Fakta om nedre grenser (hos Folkehelseinstituttet)