Meny
Bli medlem

Flere skal eie jorda de driver - Sp moderniserer lovverket

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet er opptatt av at flere skal kunne eie den jorda de driver. Jeg er derfor tilfreds med at regjeringen, med Sp i spissen, i dag legger frem et lovforslag som skal gjøre det enklere å fradele areal til tilleggsjord i landbruket - og boligformål. Lovforslaget innebærer en mer fleksibel delingsbestemmelse som gir økt kommunalt handlingsrom, sier Senterpartiets næringspolitiske talskvinne, Irene Lange Nordahl.

-    Med denne lovendringen gjør vi det nå enklere å kjøpe jord, enklere å beholde eller dele fra romslige tomter, og kårbolig skal for eksempel kunne deles fra uten så mye om og men. I tillegg kan økt fradeling løse utfordringene med mangel på boliger i mange strøk av landet. Dette innebærer en modernisering av lovverket, og den endringen som nå gjøres er derfor både viktig og riktig, slår Nordahl fast.

Utgangspunktet for dagens lovverk er det kan gis delingssamtykke når fradelingen ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn. Forslaget fra regjeringen legger opp til en fleksibel delingsbestemmelse som i større grad åpner opp for skjønnsmessige avveininger ut fra lokale behov. I denne vurderingen inngår blant annet: hensynet til vern av arealressursene, om deling fører til en god driftsmessig løsning og om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper.

-        Lovendringen vil gjøre det enklere å dele fra areal som tilleggsjord også, der bare deler av landbruksarealet blir solgt. Dette vil være positivt for de som trenger tilleggsjord, men som i dag er henvist til å leie, uttaler tromsrepresentanten Nordahl.
I dag er over 40% av alt drevet jordbruksareal leiejord på nasjonalt plan, og 65% av dagens aktive bønder har en eller flere leieavtaler.

-    Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for bedre harmonisering av eiendoms- og bruksstruktur og økt bosetting i distriktene. Lovforslaget åpner opp for at hensynet til bosettingen skal kunne ”overstyre” avgjørelsen selv om de landbruksmessige hensynene tilsier at det ikke gis samtykke til deling. Det blir lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i områder der bosettingshensynet er viktig. For områder i distriktene kan det være viktigst å legge til rette for bosetting, mens det i sentrale områder ofte er viktigere å sikre arealene for landbruksdrift.
Den foreslåtte endringen har også et økt fokus på jordvern. Der formålet med deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal nemlig samtykke til deling ikke kunne gis før det er gitt samtykke til omdisponering.

-        Jordvern er en av de viktigste sakene for fremtidige generasjoner. Matjord er en knapp ressurs som trenger et sterkt lovvern for å bevares, og dagens forslag til lovendring er et viktig tiltak i så måte, avslutter Nordahl.

Spørsmål eller ytterligere kommentar: Kontakt Irene Lange Nordahl, mob 97579509