Meny
Bli medlem

Flertallet i folket er på lag med Senterpartiet og vil ta vare på matjorda!

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
70 prosent av de spurte i en ny meningsmåling mener nedbygging av dyrka mark er et stort eller middels problem. - Sp har foreslått å grunnlovfeste vern av matjorda, sier Trygve Slagsvold Vedum.

 

- Vi har gjort mye og stabilisert nedbyggingstakten på et vesentlig lavere nivå enn hva tidligere regjeringer har gjort. Men dette er ikke tilstrekkelig. Derfor skjerper målsetningene og vi skjerper virkemidlene. Jordvernhensyn skal vektlegges tyngre i de nye planretningslinjene, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.

Undersøkelsen som er utført av Sentio viser at flere enn tidligere er opptatt av å ta vare på det som finnes av arealer til matproduksjon i Norge.  Kun 17 prosent mener det er et lite problem, og bare 8 prosent mener det ikke er noe problem i det hele tatt.  68 prosent mener det å ta vare på matjorda bør tillegges større vekt av offentlige myndigheter – kun 25 prosent er uenig

- Senterpartiet vil redusere nedbygging av matjord. I neste periode vil vi halvere den årlige nedbygginga av dyrka mark (til 3000 dekar/år). Kun 3 prosent av arealet i Norge er dyrka eller dyrkbar jord, og bare én prosent av arealet kan brukes til korndyrking. I de fleste tilfeller finnes det gode alternativer blant de øvrige 97 prosent av Norges landareal, sier Slagsvold Vedum.

En tredel av de spurte  i undersøkelsen mener at andelen dyrka mark i Norge bør økes, og 57 prosent mener den bør opprettholdes som i dag. Kun 5,6 prosent mener den bør reduseres.

-Behovet for mat i verden øker, innen 2050 må produksjonen av mat økes med minst 60 prosent i forhold til dagens nivå. Vi må ta vare på matjorda for kommende generasjoner. Det tar 2 millioner år å danne 10 cm matjord, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, som også er nestleder i Senterpartiet.

Meningsmålinga er tatt opp av Sentio på oppdrag for Senterpartiet.