Meny
Bli medlem

- Flytt oppgaver fra stat til kommune og fylke

Sist endret: 27.09.2020
- Vi foreslår en svært omfattende desentralisering av offentlige oppgaver. Utviklingen med stadig overføring av makt til staten og byråkratiet må snus, sier Heidi Greni, leder i Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren.

27. november ga kommunalpolitisk talskvinne i Senterpartiet Heidi Greni en intern Senterpartirapport om oppgavedelingen mellom stat, fylke og kommune til Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som svar på regjeringas sentraliserings- og sammenslåingsreform.

- Vi foreslår en svært omfattende desentralisering av offentlige oppgaver. Utviklingen med stadig overføring av makt til staten og byråkratiet må snus, sier Heidi Greni, leder i Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren.

- Regjeringen legger opp til sterk sentralisering. Senterpartiet mener i stedet at lokalt folkestyre må erstatte statlig detaljstyring og stadig nye direktorater for å sikre at forvaltningsoppgaver, tjenesteutvikling og lokal utvikling skjer der folk bor og i tråd med deres ønsker, sa Heidi Greni, da hun ga rapporten til Vedum.

- Utvalget mener offentlig forvaltning skal organiseres på tre nivåer; stat, fylkeskommune og kommune. Dette gir rom for en variert kommunestruktur på den ene siden og rom for at staten ikke må ta ansvar for oppgaver som uansett er regionale og kommuneoverskridende, sier Greni, som også er kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet. 

- Kommunene bør ha størst mulig ansvar for velferdstjenestene. Det vil alltid være behov for brukerkontakt, lokal samordning og skjønnsutøvelse i slike tjenester. Dette er det lokale folkestyret bedre egnet til å tilpasse enn statlige direktorater og organer. Staten er lite egnet til å drive produksjon av velferdstjenester.  Det vil alltid være behov for brukerkontakt, lokal samordning og skjønnsutøvelse i slike tjenester, og dette skjer best nær brukeren på lokalt nivå.  Utvalget viser til prinsippet om at oppgaver skal løses på lavest effektive forvaltningsnivå og at hensynet til brukerne skal veie tyngst, sier Greni. 

- Utvalget mener at direktoratene får stadig mer makt og overtar for folkevalgt styring. Når direktoratene styrer blir det ikke den åpne debatten om myndighetsutøvelse som normalt utøves gjennom departementenes politiske ledelse. Det største problemet er likevel at direktoratene overtar lokal og folkevalgt styring gjennom å legge sterke føringer for hvordan velferdstjenestene skal utformes, sier Greni.

 

Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren har følgende 24 konkrete forslag til tiltak og overføring av oppgaver:

 

1. Offentlig utredning om lokaldemokrati og statlig styring

Direktoratenes og fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger begrenses til legalitetskontroll og klagebehandling.  Det gjennomføres en offentlig utredning om forholdet mellom målsettingen om styrket lokaldemokrati og statlig styring av lokalforvaltningen gjennom regelstyring, kontroll- og tilsynsfunksjoner.  Direktoratenes og fylkesmennenes rolle vurderes spesielt.

2. Styring av sykehus til fylkeskommunene

Overføre ansvaret for styring av sykehusene til regionalt folkevalgt nivå.  I første omgang ved å beholde de etablerte helseforetakene som i hovedsak er sammenfallende med fylkesgrensene, og videreføre ordningen med statlig finansiering.   Styrene for helseforetakene skal ha medlemmer oppnevnt av fylkestinget.

3. Barnevern fra stat til fylkeskommunene

Barnevernet omorganiseres.  Bufdir nedlegges og ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetats virksomhet, overføres til fylkeskommunene.  Kommunenes ansvar i barnevernet forsterkes og tydeliggjøres. Rekruttering og oppfølging av fosterhjem underlegges kommunalt ansvar.  Fylkeskommunen vil da ha sitt ansvar knyttet til ba å sikre tilstrekkelig kapasitet og drift av barnevernsinstitusjoner. 

4. Distriktspsykiatriske klinikker fra stat til fylkeskommunene

Psykiatritilbudet gjennom de distriktspsykiatriske klinikkene –DPS- overføres fra helseforetakene til fylkeskommunene.

5. Rehabilitering til kommunene

Rehabiliteringstjenesten tydeliggjøres som et kommunalt ansvar.  Dette følges av en omlegging av finansieringsvirkemidlene slik at kommunene får ansvar for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra helseforetakene og andre tilbydere.  Utvalget viser til at samhandlingsreformen innen helsesektoren understreker kommunenes ansvar for rehabilitering og oppfølging av utskrivingsklare pasienter fra sykehusene.  Kommunene er imidlertid ikke gitt økonomiske muligheter til å utvikle lokale tilbud.  Utvalget understreker at ansvarsoverføringen må sikre økonomisk gjennom økte kommunerammer.

6. Familievernet overføres fra staten til fylkeskommunene

7. Vegadministrasjon fra stat til fylkeskommunen
Vegadministrasjon knyttet til planlegging og drift av den del av veinettet som er overført til fylkeskommunene, overføres fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene.

8. Festivalstøtte fra Kulturrådet til fylkeskommunene
Forvaltning av støtte til regionale kulturtiltak, som festivalstøtte, overføres fra Kulturrådet til fylkeskommunene.

9. Regionapparatet til Innovasjon Norge overføres til fylkeskommunene Senterpartiet kan ikke støtte Næringsdepartementets forslag om å kutte antall regionkontor.

10. Styrke de lokale NAV-kontorene sin myndighet

NAV må utvikle en bedre brukeroppfølging gjennom at brukernes kontaktpunkt – NAV-kontoret i kommunen- styrkes på bekostning av sentraliserte prosjekt- og kompetanseenheter. Utvalget foreslår at de lokale NAV-kontorene får styrket sin kompetanse og myndighet gjennom ansvar for avsluttende saksbehandling på flere områder enn sosialhjelp. Det vurderes å overføre ansvaret for arbeidsrettede tiltak til kommune som forvalter sin myndighet gjennom det lokale NAV-kontoret.

11. Gi kommunene ansvaret for organisering av forvaltning av verneområder. Overføring av statlige midler til kommunene som får ansvaret for finansiering av verneområdestyrer.

12. Regional stat som samsvarer med fylkesgrensene
Fylkesmannens rolle som koordinerende myndighet for statlig regional virksomhet understrekes gjennom at Stortinget fastsetter et prinsipp om at regionaliserte statlige etater får en organisering som samsvarer med fylkesgrensene, altså en eller flere enheter innenfor fylket.

13. Kulturminnevernet til fylkeskommunene
Kulturminnevernet rendyrkes som en fylkeskommunal oppgave.  Regelen om at politisk overprøving av fylkeskonservators innstilling, skal oversendes Klima og miljødepartementet for endelig behandling, fjernes.  Det etableres ordninger med innsigelsesmyndighet for statlig myndighet i kulturminnevernsaker som tilsvarer statens myndighet i andre plansaker.

14. Fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling til fylkeskommunene
Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, overføres til fylkeskommunene.  Fylkesmannen rendyrkes som kontroll- og tilsynsorgan.

15. Fylkesmannens myndighet til å overprøve lokale folkevalgte organ begrenses

16. Avgrense skjønnsmessige vedtak fra direktoratenes og fylkesmannen

Direktoratenes og fylkesmannens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak avgrenses.  Dette gjelder både i utøvelse av statlig forvaltning og i inngripen i lokal folkevalgt forvaltning.

17. Lov om helligdager fra stat til kommunene

Saker etter lov om helligdager, som godkjenning av søndagsåpne butikker – «Brustadbuer» eller på typiske turiststeder – overføres fra fylkesmannen til kommunene, med fylkesmannen som klageinstans.

18. Skadefellingsløyver på rovvilt til fylkeskommunene

Behandling av skadefellingsløyver på rovvilt i henhold til gitt lovgrunnlag, overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

19. Styrke fylkeskommunenes rolle innen helse- og sosialsektoren. 

Overføringen av spesialisthelsetjenesten, barnevernet og familievernet fra fylkeskommune til stat, har ikke vært vellykkede reformer. Disse reformene har også satt kommunene i en vanskeligere situasjon fordi det i større grad er utviklet en lov- og regelbasert arbeidsdeling mellom statlige og kommunale tjenester til erstatning for et mer likeverdig partnerskap mellom kommune og fylkeskommune. 

20. Rus, psykiatri og barnevern skal løses på laveste effektive forvaltningsnivå

Kommunene skal ha ansvaret for forebyggende tilbud og lavterskeltilbud på behandlingssiden.  Fylkeskommunen bør få oppgaven som samordnende myndighet og for institusjonsbasert omsorg og behandling.

21. Fylkeskommunens samordner planlegging og arealbruk

For å sikre regional samordning av arealbruk og utbyggingsmønster, er det behov for å gi fylkesplanen en mer forpliktende og overordnet rolle. Fylkeskommunen skal ivareta regionale hensyn og må gis en tydeligere rolle i å samordne lokal planlegging og arealbruk. 

22. Videregående opplæring fortsatt fylkeskommunal oppgave

Det igangsettes ikke endringer eller forsøk i ansvaret for videregående opplæring.  Dette skal fortsatt være en fylkeskommunal oppgave.

23. Lokale museer til kommunene

Innenfor kulturminnevernet har en etter statlig pålegg gjennomført en konsolideringsprosess hvor lokale museer og bygdetun er overført til fylkesmuseene.  Senterpartiet mener konsolideringsprosessen må evalueres og at det må vurderes å tilbakeføre ansvar for lokale museer til kommunene.

24. Den kulturelle skolesekken til kommunene

Den kulturelle skolesekken og andre statlig støttede kulturtiltak som har desentralisert kulturformidling som mål, er i stor grad organisert gjennom fylkeskommunene.  Senterpartiet mener kommunene i større grad må gis et direkte ansvar for å søke om midler og stå ansvarlig for tiltakene.

 

 

Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren har bestått av:

Heidi Greni (utvalgsleder), stortingsrepresentant

Anne Beathe Tvinnereim, nestleder Sp

Eli Hovd Prestgården, ordfører i

Bjørn Arild Gram, ordfører i Steinkjer

Ole Gustav Narud, leder i Lokalsamfunnsforeningen

Ivar Prestbakmo, fylkesråd i Troms

Jorid Jagtøyen, ordfører i Melhus

Dagfinn Sundsbø (utvalgssekretær), rådgiver Stortinget.