Meny
Bli medlem

Folkevalgt styring av sykehus!

Sist endret: 27.09.2020
Helsepolitikkens formål er å forebygge sykdom, redusere sosiale helseforskjeller og å yte gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det. Spesialisthelsetjenesten som utøves ved norske sykehus er grunnleggende viktig for folks trygghet.

Av Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås og Per Olaf Lundteigen

Norske sykehus ledes i dag på en måte som ikke gir tillit i befolkningen. Derfor foreslo Senterpartiet 15. april 2015 i Stortinget å avvikle måten sykehusene har vært styrt på siden 2001: foretaksmodellen. Det trengs en demokratiserings – og ledelsesreform av våre sykehus. Sykehusene må tas tilbake til offentlig forvaltning og folkevalgt styring.

Helseforetaksloven har ført til en ledelseskultur der viktige beslutninger blir avgjort av få personer, gjennom uformelle samtaler og i lukkede «styreseminarer». Beslutninger om sykehusstruktur og prioriteringer av behandlingstilbudet må skje i åpenhet. Spesialisthelsetjenesten må være desentralisert og somatiske og psykiatriske sykehus må sikre nærhet til behandlingstilbud og akuttberedskap. Organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten må sikre disse formål.

Vi foreslår å avvikle de fire regionale foretaksstyrene og desentralisere sykehusstyringen til 20 sykehusstyrer rundt om i landet, omtrent tilsvarende de lokale helseforetakene i dag. Disse skal ha ansvaret for sykehusene i sitt område/fylke. Sykehusstyrene skal ha et flertall av medlemmer valgt av og blant folkevalgte i fylkestingene. Slik vil en sikre folkevalgt styring og demokratiske beslutninger om helsetilbudet. Staten skal , som i dag,  eie sykehusene. Sykehusstyrene må derfor styre innenfor rammene av en detaljert nasjonal helse- og sykehusplan vedtatt av Stortinget. Denne planen må rulleres hvert fjerde år etter høringsrunder i fylker og kommuner.  
Ledelsen av norske sykehus må styrkes. Alle sykehus må ha stedlig ledelse med personal, økonomi og fagansvar. I tillegg må det opprettes virksomhetsstyrer ved hvert sykehus. Disse skal ha politisk oppnevnte representanter fra aktuelle kommunestyrer, foruten ansattes representanter og representanter fra kommunehelsetjenesten. Virksomhetsstyrene må arrangere årlige informasjonsmøter og regelmessige møter med kommuner og kommunehelsetjenesten i sykehusområdet.

Den forretningsbaserte finansieringsmodellen, med innsatsstyrt finansiering og forretningsregnskap, må avvikles. En ny helseforvaltningslov må sikre at sykehusene rammefinansieres på samme måte som andre grunnleggende, offentlige tilbud.  Koding og stykkpris av pasienter og behandlinger har ført til økt byråkrati og feilprioriteringer, der «lønnsomme» pasientene favoriseres, ikke dem med størst behov.
Etter 15 år med udemokratisk og markedsbasert styring av norsk spesialisthelsetjeneste, er det tid for endring. Stortinget må ta tilbake makten over sykehuspolitikken. Senterpartiets forslag bør få flertall. Erfaringene fra Skottland som har tatt sykehusene tilbake til folkevalgt kontroll er gode. Det som det nå kommer an på, er politisk vilje.