Meny
Bli medlem

For dårlig jordvern i Tønsberg

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Steinar Solum, ordførerkandidat for Tønsberg Senterparti svarer i Tønsbergs Blad på Høyres lyseblå tro på eget jordvernengasjement

Jon Olav Knotten, fylkestingskandidat (H) skriver i TB, 13. juli 2015: «Høyre har mange ganger blitt beskyldt for å neglisjere jordvernet».

Dette er helt i tråd med min erfaring etter snart tre perioder i Tønsberg bystyre.

Tønsberg kommune har nylig vedtatt det meste av kommuneplanens arealdel for 2014 -2026. Posisjonen i Tønsberg; Høyre, Krf og Frp ønsket i forbindelse med kommuneplanarbeidet å bygge ned ca 900 da med høyproduktive landbruksarealer til bolig og næring. Tbg. Senterparti har under hele prosessen kjempet for å redusere arealet og fikk flertall for en reduksjon på ca 400 da (hovedsakelig Presterød- og Kirsebomjordet). I tillegg kjempet Høyres ordfører Petter Berg med nebb og klør for å svekke jordvernet under behandlingen av kommuneplanens arealdel punkt 2.1.7. Dette ble under avstemmingen, heldigvis, avvist med knappest mulig flertall.

Kvaliteten på matjorda og produsentenes kunnskap om jordbruk gjør at Vestfold har Norges høyeste avlingsnivå og jordbrukskommunen Tønsberg har Vestfolds høyeste avlingsnivå! Dette betyr at Tønsberg kommune har et særlig ansvar for å ivareta dyrka- og dyrkbar mark for fremtidige generasjoner.

Det er i Norge kun 3% av landarealet som er dyrket og kun 1% som egner seg for kornproduksjon. Det er videre et nasjonalt mål og stortingsvedtak på at jordbruksarealet skal økes med 20% innen 2030. Dette skal skje ved nydyrking. Disse forhold må de folkevalgte i Tønsberg bystyre være forpliktet til å ta inn over seg.

I Tønsberg har vi svært mye næringsmiddel industri, f.eks. Nortura, Tine og Findus. Dette er sårt trengte industriarbeidsplasser som også Høyre, Krf og Frp burde støtte opp under. Tvert imot svekker nevnte partier disse bedriftene ved å bygge ned høyproduktive landbruksarealer som var grunnlaget for etableringen - og som er grunnlaget for bedriftenes videre drift i vårt område.

Det er i tillegg svært bekymringsfullt at høyrepartiene, som har styrt Tønsberg i over 40 år, ikke har maktet å etablere nok næringsarealer som ikke legger beslag på dyrka mark. I stedet har flere bedrifter sett seg nødt til å flytte sin produksjon ut av kommunen. Dette ble særlig aktualisert som et resultat av kommunedelplanene for Kilen, Korten og Stensarmen.  

Hva som står i de enkelte partiers valgprogrammer, hjelper lite dersom det ikke etterleves i praktisk politikk.

Tønsberg Senterparti vil også i kommende bystyreperioder ha et sterkt fokus på jordvern.