Meny
Bli medlem

Foreslår fritt fiske for mindre båter ? og frislipp i oppdrettsnæringen

Sist endret: 27.09.2020
? Vi i Sp mener flere bør få ta del i den verdiskapningen som skjer innenfor sjømatnæringa og vil derfor åpne for fritt fiske for båter under 11 meter, sier Borten Moe, som også ønsker konsesjonsfri etablering av oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg i sjøen.

– Fiskeriressursene i havet tilhører det norske folk. Det har den siste tidens debatt slått tydelig fast. Vi i Senterpartiet mener flere bør få ta del i den verdiskapningen som skjer innenfor sjømatnæringa og vil derfor åpne for fritt fiske for båter under 11 meter, sier Ola Borten Moe, første nestleder i Sp. Borten Moe ønsker også konsesjonsfri etablering av oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg i sjøen.


– Dette må selvsagt skje innenfor de rammene en økologisk forsvarlig og langsiktig ressursforvaltning setter, legger han til.

Ola Borten Moe og hans nestlederkollega, Anne Beate Kristiansen Tvinnereim, har ledet to arbeidsgrupper som har laget utkast til politisk manifest til landsmøtet i mars. Forslaget skal gjennom partiets sentralstyre i dag – og deretter ut på høring i hele partiorganisasjonen. De endelige vedtakene skjer på landsmøtet i Senterpartiet i midten av mars.

Kystfisket har i århundrer vært en grunnpilar i sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Senterpartiet mener at norsk fiskeripolitikk skal ha en raus åpning for den del av fisket som skjer fra de små fartøyene. Disse fisker råvarer av svært høy kvalitet og lander disse langs hele kysten. Dette er strategisk viktig verdiskapning, selv om fisket utgjør en liten andel av totalfangsten i næringa.

– De mindre båtene kan være en rimelig inngang til fiskerinæringen for ungdom og etablerere, og vårt forslag om å liberalisere reglene for mindre båter kan bidra til rekrutteringen til hele næringen. Vi er inne i en periode med store bestander av mange fiskeslag, påpeker Ola Borten Moe.

 

Konsesjonsfri etablering av oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg i sjøen

Oppdrett har blitt en svært viktig næring for Norge, og vil trolig være det i lang tid framover. Næringen har for tiden svært høy lønnsomhet, og det er løfterike prospekter knyttet til opprett i lukkede anlegg.

– Vi foreslår derfor å åpne for konsesjonsfri etablering av anlegg på land og av lukkede anlegg til sjøs, sier nestlederen.

– Miljø og dyrehelse er viktige hensyn som staten må prioritere høyt. Men for produksjonsmetoder som ikke påvirker det ytre miljøet negativt bør konsesjonene fjernes. Oppdrett på land og lukkede anlegg til sjøs er slike teknologier. Slike produksjonsanlegg bør kunne etableres konsesjonsfritt. Vi tror dette vil kunne bidra til innovasjon og nødvendig fornying av næringen og man kan spre produksjon og aktivitet geografisk, fortsetter han.

 

Senterpartiets utgangspunkt er at reguleringene av fiskenæringen skal bygge på en forståelse av at det er fellesskapets ressurser som utvinnes. Det norske folk eier fisken i havet, og det er ingen som skal ha monopol på oppdrett av fisk. Senterpartiet mener det har vært en uheldig konsentrasjon av kvoter og konsesjoner de siste årene. Partiet er urolige for at konsentrasjonen av eierskap og produksjonskapasitet reduserer lokalsamfunnenes og de mindre aktørenes muligheter til å ta del i den enorme verdiskapingen som skjer langs kysten og i våre havområder.

 

 FAKTA: 

  • Fartøy under 11 meter utgjør nesten 80 % av det totale antall fiskefartøy i landet, men står kun for 6 % av den samlede fangsten.
     
  • Det var i 2014 registrert 4727 fartøy under 11 meter i Norge. Flest i nord: 1200 i Nordland, 784 i Finnmark og 674 i Troms.

 

  • Strukturkvoteordning for kystflåten ble innført ved forskrift av 7. november 2003 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, med kvotemessig virkning fra og med 2004. Strukturkvoteordningen for kystflåten har siden blitt endret flere ganger, bl.a. i 2007 etter stortingsbehandling av Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten, og i 2013 etter stortingsbehandling av Meld. St. 22 (2012–2013) Verdens fremste sjømatnasjon.

 

  • Totalkvoten for torsk er for 2015 satt til 414. 920 tonn torsk og det er ti prosent mindre enn fjorårets kvote. Derfor var det ventet at det ville bli reduserte fartøykvoter i 2015 sammenlignet med 2014. Når 2014 startet hadde kystflåten under 11 meter fritt fiske etter torsk. Det får de ikke i 2015. Garantert kvote til fartøy med største lengde under 11 meter er satt til 70,4 tonn. Det er en relativt dramatisk overgang fra det frie fisket i 2014. De andre fartøygruppene får mindre kvotereduksjoner.

 

  • Regjeringa har hatt på høring et forslag om strukturering av flåten under 11 meter. Strukturering går kort sagt ut på å tillate kjøp av kvoter for å sette på et fartøy i tillegg til den kvoten fartøyet allerede har. I dag er slik strukturering allerede innført for fiskebåter over 11 meter. Senterpartiet er i mot strukturering av flåten under 11 meter.