Meny
Bli medlem

- Forestillingene må knuses!

Sist endret: 27.09.2020
I likhet med mange andre regioner i Norge er våre naturressurser jorda, skogen, havet, elvene, vatna og fjellene sa Bjørg Tingstad (Nord - Trøndelag) til Landsmøtet

Jeg har ikke skrevet hele innlegget mitt sjøl i år; jeg har brukt Liv Signe som taleskriver – ganske enkelt fordi jeg ikke kan formulere budskapet mitt bedre sjøl:

(fra forordet i heftet som ble utgitt i lag med Distriktsmeldinga – som jeg oppfatter at SP har satt sitt stempel på)

Folk skal ha fridom til å busetje seg der dei vil, og vere trygge på at dei får gode velferdstenester når dei treng det. Det krev at me nyttar både dei naturgjevne og dei menneskelege ressursane våre på best mogleg måte. Ressursane finst over heile landet, frå nord til sør, frå innland til svaberg, frå vidde til storby.

Difor driv me aktiv distrikts- og regionalpolitikk. Det kjem alle til gode – om me bur i by eller bygd.” sitat slutt.

Vi som bor i deler av landet der vi ikke kan basere oss på å overlate verken velferdsordningene eller andre grunnleggende samfunnsstrukturer til markedskreftene, er avhengig av at det føres en slik politikk som målsettingene i distriktsmeldinga peker på. Og sånne deler er det mange av i landet, min region – Namdalen i NT – er bare en av mange som vil få merke store negative endringer dersom slike målsettinger skal frafalles.

I likhet med mange andre regioner i Norge er våre naturressurser jorda, skogen, havet, elvene, vatna og fjellene. Hvis vi skal høste av disse ressursene – hvilket vi skal – må det bo mennesker på Leka, Fosnes, Namsos, Høylandet og Lierne. Og de menneskene som har sine yrker knyttet til naturressursene nå og i framtida, trenger andre mennesker i lag med seg for å danne gode og levverdige samfunn. Velfungerende lokalsamfunn må videreutvikles og framelskes. Vi ønsker oss ikke et samfunn der bøndene og fiskerne, oppdretterne og andre råvareprodusenter bor i Oslo og er fjortendagers-pendlere

Vi kan ikke basere oss på en politikk der alle råstoffene våre skal foredles i Kina for all framtid. Med vår teknologi, vårt økonomiske utgangspunkt og med våre menneskelige ressurser, kan vi skape spennende arbeidsplasser basert på egne råvarer. En tydelig næringspolitikk med målretta investeringsordninger, klokt skatteregime og med blikk for HELE landet, er grunnlaget for den beste distriktspolitikken. Også for Namdalen.

Vi må knuse forestillinga om at alt blir bedre jo større det blir – jo mer alt sentraliseres.

Vi må oppskatte den kvaliteten som ligger i nærhet, lokalkunnskap og lokalkjennskap.

Teknologien har gjort at en ikke nødvendigvis er kompetansemessig og informasjonsmessig avsides om en bor på den ytterste nagne ø.

Vi er like oppegående, opplyst og samfunnsengasjerte i Namdalen som i Nydalen. Men georgrafi – avstand mellom folk og tjenester – spiller en rolle. Vi føler større trygghet ved å ha for eksempel sykehus og politi innafor det som vi definerer som vår egen region.

 

Derfor må det føres en politikk som bygges på et fundament av aktiv distriktspolitikk.

SP er pådriveren for at så skjer.