Meny
Bli medlem

- Forplikter uforbeholdent på FNs klimamål

Sist endret: 27.09.2020
Miljø er en av Senterpartiets tre hovedsaker i stortingsvalget i 2013. Sp vil utvikle et samfunn basert på forvaltertanken ? at det vi har i dag skal overlates til neste generasjon i bedre stand enn da vi overtok det, skriver partiet i et svar til KlimaKravet.no.

Senterpartiet forplikter seg uforbeholdent på FNs klimamål. 

Miljø er en av Senterpartiets tre hovedsaker i stortingsvalget i 2013. Senterpartiet vil utvikle et samfunn basert på forvaltertanken – at det vi har i dag skal overlates til neste generasjon i bedre stand enn da vi overtok det. Klimautviklingen er den største trusselen mot naturen slik vi kjenner den.

 

Det er bred vitenskapelig enighet om at vi kan vente oss global temperaturøkning, heving av havnivået, endring i nedbørsmønstre og vindsystemer, tap av biologisk mangfold og forverra levekår som følge av klimaendringene. Prinsippet om at forurenser skal betale må gjelde både globalt og nasjonalt. Alle land kan med rette hevde at deres utslipp bare utgjør en liten del av den totale forurensingen i verden. Senterpartiet vil derfor være en pådriver for at det framforhandles ambisiøse og langsiktige internasjonale klimaavtaler.

Det er samtidig avgjørende at Norge viser vilje til handling og å skape praktiske resultater på hjemmebane. Hoveddelen av norske klimakutt må tas innenlands. Vi vil redusere nasjonale utslipp i alle sektorer gjennom å oppfylle klimaforliket.

Som forvalter av petroleumsforekomster har Norge et stort ansvar for klimaproblemet. Vi har gode muligheter til å bidra med tiltak og ny teknologi som vil bringe verden nærmere å løse klimaproblemene, både gjennom en mest mulig miljøvennlig utvinning av petroleumsressursene, og ikke minst en nødvendig overgang til fornybar energi. Vi har kompetanse og økonomisk handlefrihet som gjør oss egnet til å påta oss lederansvaret for å utvikle nye energikilder. Vi må bruke politiske og økonomiske virkemidler for å skape en industri som bruker fornybar energi.

Med innføringen av de grønne sertifikatene har Senterpartiet og den rødgrønne regjeringen lagt grunnlaget for en storstilt fornybar utbygging. De fornybare energiressursene skal utvinnes og brukes på en mest mulig skånsom måte for naturen og for samfunnet. Senterpartiet vil arbeide for en rask og enkel konsesjonsbehandling for utbygging av fornybar energi. En offensiv satsing på bioenergi vil gi lokal verdiskapning og bidra til å nå nasjonens miljø- og klimamål.

Det er et mål at mest mulig av energien vi bruker er fornybar. Den fornybare elektrisiteten må tas i bruk der den kan erstatte fossil energibruk, som for eksempel i samferdselssektoren og gjennom mer elektrifisering av petroleumssektoren. Store mengder ny fornybar elektrisitet gir også godt grunnlag for økt industrisatsing. Satsing på produksjon av fornybar energi og teknologiutvikling gir grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping i Norge.

Senterpartiet vil ha olje- og gassutvinning som ikke går på bekostning av fiskeri og havbruk og sårbare naturressurser, men utnyttes i et tempo forenlig med øvrig næringsliv. Petroleumsnæringa må være underlagt politisk styring for å sikre at nødvendige hensyn til miljø, klima og fornybare næringer ivaretas. I områder som er særlig verdifulle for fiskerinæringen, som ligger nært land eller har stor risiko for ulykker, skal det ikke være petroleumsvirksomhet. Vi vil ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) og på Møreblokkene.

Det er nødvendig at noen ressurser, også de fornybare, forblir ubrukte. Prosessen for å velge ut vernetiltakene må være utformet på en måte som er åpen, praktisk gjennomførbar og som respekterer at det i mange sammenhenger dreier seg om privat grunn.

Klimavennlig industri skal bli et av Norges industrielle fortrinn. Senterpartiet vil skape grønne arbeidsplasser i hele landet. Vi vil satse på utvikling av klimateknologi både som grunnlag for en mer miljøvennlig politikk og for næringslivets konkurransekraft.

Skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken. Skogen i Norge tar opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene. Aktiv skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig måte å bidra til å nå klimamålene på. Den bidrar også til sysselsetting og verdiskaping.

 

Lenke til Senterpartiets program, se særlig kapittel 2 – Langsiktig forvaltning:


http://www.senterpartiet.no/partiprogrammet/