Meny
Bli medlem

- Forskjells-Norge satt i system

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg er overrasket over at Vabo-utvalget vil skape et forskjells-Norge hvor noen storbyer skal gis ansvar som andre kommuner ikke skal ha, og hvor hensynet til folk i omegnskommunene til dagens storbyer ikke blir ivaretatt, sier Sps kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.

Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson om Vaboutvalgets innstilling:

- Forskjells-Norge satt i system

 

I storbyområdene bør dagens flerkommunale modell erstattes av at land- og bykommuner slås sammen til ny storbykommuner, sier regjeringens såkalte ekspertutvalg – Vabo-utvalget – i innstillingen som de la fram i dag, 1. desember. Utvalget begrunner dette med hensynet til helhetlig areal- og transportplanlegging og mener nye storbykommuner bør overta ansvar for fylkeskommunale oppgaver innen samferdsel. Utvalget sier dette vil få betydning for fylkeskommunenes framtidige rolle, men har ikke forslag til hvordan restfylkenes ansvar skal finne sin form.

- Jeg er overrasket over at Vabo-utvalget, tydeligvis med støtte fra kommunalministeren etter hans kommentarer så langt, vil skape et forskjells-Norge hvor noen storbyer skal gis ansvar som andre kommuner ikke skal ha, og hvor hensynet til folk i omegnskommunene til dagens storbyer ikke blir ivaretatt. Det blir ikke bedre styring og mer lokaldemokrati av at interessene til innbyggerne i en rekke kommuner som omgir storbyene, blir underordnet hensynet til bypolitikerne i Bergen, Trondheim og Stavanger, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.

Stortingsflertallet har vedtatt at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå i Norge, stat, fylkeskommuner og kommuner.  Høyre og Fremskrittspartiet er alene om å ville legge ned fylkeskommunene.  Vurdering av fylkeskommunens rolle er utelatt i Vabo-utvalgets mandat, noe Stortinget beklaget gjennom å be regjeringen sørge for at også fylkenes framtidige rolle ble vurdert. 

- Rapporten fra Vabo-utvalget blir dessverre lite interessant som premissgiver for oss politikere siden de ikke har tatt hensyn til Stortingets vedtak om fortsatt tre-nivå modell.Senterpartiets interne utvalg som har vurdert oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene, foreslår at fylkeskommunene overtar en rekke oppgaver som i dag er tillagt staten gjennom direktoratene og fylkesmennene.Vi vil styrke den folkevalgte styringen av Norge.Jeg mener Vabo-utvalget mangler skikkelige vurderinger av hensynet til lokaldemokrati og folkestyre i kommunereformen, sier Greni.

Vabo-utvalget er forsikt med å foreslå konkrete oppgaver som kan overføres til kommunene. På en del områder mener de oppgaveoverføring bør vurderes, men bare til kommuner med over 15 – 20.000 innbyggere.  Psykisk helsevern, rus, habilitering og rehabilitering, barnevern, kollektivtransport og fylkesveier er vurdert av utvalget, men uten entydige forslag.

- Ulike forskningsrapporter har påvist at mindre kommuner løser velferdsoppgavene minst like godt som større kommuner, sier Heidi Greni.Hun viser til at innbyggerundersøkelsene til Difi viser at folk er mer fornøyd med skole og eldreomsorg i små kommuner enn i større.Vabo-utvalgets krav til kommunestørrelse er derfor ikke godt nok faglig begrunnet til at dette bør vektlegges i det videre arbeid med kommunereformen, sier hun.