Meny

Frafall og skolehelsetjenesten

Sist endret: 16 03 2017

Jeg leser med bekymring at enkelte kommuner og fylkeskommuner her i landet prioriterer bort helsesøster fra de videregående skolene, og også i grunnskolen.

Begrunnelsen er selvsagt pengemangel, men det regnestykket blir fort feil. Sparer man litt på å ta bort helssøsteren på en skole, vil utgiftene dukke opp i en annen sektor, nemlig på sosialbudsjettet.

Det har vært stort fokus på frafall i skolen. De fleste som faller ut oppgir personlige årsaker og sykdom som grunn. Tror man da at ved å ta bort helsesøster, vil ungdommene søke andre fagfolk for hjelp? I Drammen har man feks en teori om at man heller skal spisse ressursene mot enkeltgrupper innen rus og psykiatri, da kan jeg ikke annet forstå enn at forebyggende arbeid, før de kommer så langt, vil være et bedre alternativ. 

I Sør Trøndelag har vi også utfordringer med frafall. Dette tar fylkespolitikerne på høyeste alvor og har satt inn tiltak som skal bidra til å redusere frafallet. Som Fylkestingsrepresentant jobber jeg for å få tilslutning til Sp's holdninger, bl.a. i dette.

Senterpartiet i Sør-Trøndelag har programfestet at vi ønsker å redusere frafallet i den videregående skolen og skjerpe kravene til skolehelsetjenesten. I tillegg vil Senterpartiet ha styrket den offensive holdningen for bekjempelse av mobbing, gjennom å sikre en god skolehelsetjeneste og styrke kompetansen til de ansatte i forhold til tema som psykisk helse og rusproblematikk

Vi mener da, at man må øremerke penger til økt satsing på rådgivertjenesten i den videregående skolen, innføre obligatoriske samtaler med rådgiver for alle elever, bidra til å få miljøarbeidere og sosialpedagogisk rådgivere ved alle videregående skoler og arbeide for bedre rådgivningstjenesten mellom grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Frafall i skolen er et sammensatt problem og de som sliter med gjennomføringen har som regel nok med sitt. Da er en tilstedeværende helsetjeneste, i skolen, lettere å nå enn det å oppsøke et kontor utenom skoletida og da ofte på et helt annet sted enn der skoledagen foregår.

Jeg oppfordrer alle kommuner til å styrke skolehelsetilbudet ved sine skoler.

 

Gunn I Stokke

Senterpartiet i Sør Trøndelag